Foto Kick Smeets

Noodzaak extra opvangplekken asielzoekers steeds urgenter

Er zijn nog altijd extra opvangplekken nodig voor asielzoekers. De locaties van het COA raken vol en het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning dat wacht op een woning wordt steeds groter. Provincies en gemeenten spannen zich in om meer opvangplekken te vinden, maar die inspanningen ‘renderen vooralsnog niet voldoende’. Dat schreven staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) namens de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie aan de Commissarissen van de Koning en de burgemeesters.

Het is dan ook zeer urgent dat er op zeer korte termijn nieuwe opvanglocaties voor asielopvang kunnen worden geopend. Om te zorgen dat er in de tussentijd toch voldoende opvangplekken zijn, gaat het COA op korte termijn tijdelijk extra inzetten op het gebruik van meer commercieel vastgoed, zoals hotels en vakantieparken. Ook wordt het programma van eisen op opvanglocaties tegen het licht gehouden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld extra plekken op een locatie komen tijdens een verbouwing.

Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt de logeerregeling benut om meer vergunninghouders te laten logeren en zo een goede start te laten maken met hun integratie en participatie. Daarnaast worden scenario’s uitgewerkt voor als deze inzet op korte termijn onvoldoende blijkt. Daarbij is crisisnoodopvang, in samenwerking met de veiligheidsregio’s, het uiterste redmiddel, mits dit uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen kan worden georganiseerd.
Lees meer op coa.nl of download ‘Kamerbrief over maatregelen voor opvangtekort COA’ op rijksoverheid.nl.

Nieuwkomer in dienst nemen? Lees de gids voor werkgevers

Waar moeten werkgevers op letten als ze asielzoekers of statushouders in dienst willen nemen? Dat staat in een nieuwe gids van het COA voor werkgevers.

Veel werkgevers willen weten hoe ze met nieuwkomers vacatures kunnen opvullen, maar waar moet je rekening mee houden als je een nieuwkomer in dienst neemt? Voor dit soort vragen heeft het COA de werkgeversgids met de titel Nieuwkomers op weg naar werk gemaakt.Download hier de gids voor werkgevers.

Zelfstandige terugkeer op forrefugees.nl

Sinds dit najaar biedt VluchtelingenWerk Nederland op zijn website informatie over zelfstandige terugkeer. Voor twintig verschillende landen wordt in maar liefst negen talen aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor terugkeerondersteuning bij zelfstandig vertrek uit Nederland.

De informatie staat op www.vluchtelingenwerk.nl onder de button For refugees, ook rechtstreeks bereikbaar via forrefugees,nl, onder de ingang 'Terugkeer'. Op de website wordt verwezen naar de verschillende terugkeerorganisaties die migranten kunnen assisteren bij terugkeer naar het land van herkomst of een ander land. Naast VWN zijn dat IOM, WereldWijd, Solid Road, ROS en Goedwerk. Vreemdelingen worden door de lokale partnerorganisaties opgevangen en ondersteund met de sociale en economische herintegratie. De lijst van landen wordt de komende tijd nog uitgebreid.

Subsidie
Via de Subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek (OZV) financiert de Dienst Terugkeer en Vertrek projecten van niet-gouvernementele organisaties die aanvullende herintegratieondersteuning verstrekken aan vreemdelingen. Uit de evaluatie blijkt dat van de reeds afgeronde projecten 45% van de deelnemers is teruggekeerd.

Toolkit voor terugkeer van kinderen

Stichting Solid Road heeft een toolkit ontwikkeld om kinderen van asielzoekers voor te bereiden op terugkeer. De toolkit kan ingezet worden door professionals uit de vreemdelingenketen, het onderwijs of de hulpverlening.

De focus van de toolkit ‘De reis van de Kaketoe’ ligt op het versterken van de veerkracht van zowel het kind als de rest van het gezin. Voor jonge kinderen is er een (voorlees)boekje met vragen en opdrachtjes. Voor tieners zijn er gesprekskaarten en een informatieboekje. Daarnaast is er een brochure voor ouders waarin informatie gegeven wordt over de toolkit, het belang van de voorbereiding van kinderen op terugkeer en mogelijke ondersteuning hierbij.

Webinar
In een gratis webinar geeft Solid Road concrete handvatten voor de toepassing van de toolkit en wordt dieper ingegaan op het belang van een multidisciplinaire aanpak. De toolkit is verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Arabisch. Zie voor meer informatie www.solidroad.nl/toolkit.

Asielinstroom in oktober 2020

De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hadden in de eerste helft van dit jaar impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan. Vanaf juni loopt de totale asielinstroom (te weten het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) verder op.

Zo vroegen in oktober 2043 personen asiel aan, in september bedroeg dit aantal 1991. De grootste stijging is waarneembaar bij de groep nareizigers.

Eerste asielaanvragen
Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in oktober 1407. In september was dat 1489. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (394), Algerije (144), Turkije (140), Marokko (96) en Nigeria (61).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen is in oktober lager dan in september en bedroeg 142. In september was dat 155. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is Syrië (17), Iran (15), Afghanistan (13), Irak (12) en Azerbeidzjan (7).  

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in oktober 494. In september was dat 347. De meeste nareizigers kwamen uit Syrië (194), Jemen (101), Eritrea (70), staatloos (23)  en Irak (20).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) is vrijwel gelijk aan de maand september. In oktober waren dat 131 en in september 130. De top 5 van herkomstlanden van AMV is Syrië (49), Marokko (24), Algerije (15), Eritrea (10) en Gambia (7). 

Wet inburgering wordt opnieuw uitgesteld

De nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld. Minister Wouter Koolmees (SZW) vindt het nu onverantwoord om het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 inwerking te laten treden. Hij koerst nu op 1 januari 2022, maar houdt een slag om de arm.

De minister heeft signalen gekregen dat de geplande invoeringsdatum risico's met zich meebrengt, mede door de coronacrisis. De signalen neemt de minister 'uiterst serieus' en is daarom tot de conclusie gekomen dat inwerkingtreding van het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 juli 2021 niet verantwoord is. Het streven van Koolmees is om de Wet inburgering per 1 januari 2022 in te voeren. Dit betekent dat tot de invoering van de nieuwe wet, de huidige Wet inburgering van kracht blijft.

Meer informatie
Kamerbrief over de stand van zaken voorbereiding Wet inburgering

Toolbox aanpak overlastgevers verschenen

Niet alleen het COA neemt veel maatregelen om de overlast van een kleine groep asielzoekers terug te dringen. Ook veel andere organisaties doen veel om overlast te bestrijden. Al deze maatregelen zijn nu verzameld in de ‘Toolbox overlastgevende en/of criminele asielzoekers’.

De in de toolbox beschreven maatregelen zijn optioneel inzetbaar, afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld een lik-op-stukbeleid bij winkeldiefstal, een landelijk vervoersverbod bij overlast in het openbaar vervoer en gemeentelijke gebiedsverboden. Het uitgangspunt bij deze aanpak is dat het een integrale aanpak is, waarbij optimaal wordt samengewerkt tussen alle betrokken partijen.

De toolbox is in opdracht van staatssecretaris Broekers-Knol ontwikkeld door medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder de ketenmariniers (die medio 2019 zijn aangesteld om de overlast terug te dringen, red.). De toolbox is een openbaar document dat de diverse betrokken partijen handvatten biedt om maatregelen tegen overlastgevers te nemen. Denk hierbij aan partijen uit de migratieketen, de strafrechtketen, gemeenten, winkeliers en openbaar vervoerders. Lees meer op coa.nl