Aantal verblijfsaanvragen blijft stijgen en overtreft IND-capaciteit

De afgelopen maand steeg het aantal aanvragen voor asiel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt op dit moment meer aanvragen dan waarop de organisatie is ingericht. Desondanks loopt het aantal openstaande asielaanvragen op. Ook de aanvragen voor reguliere verblijfsvergunningen namen toe.

In maart 2023 steeg het aantal asielaanvragen flink (met 3.540) ten opzichte van een maand eerder (2.130). Het gaat daarbij om mensen die niet uit een veilig land komen, in een ander Europees land legaal verblijf hebben, of waar een ander EU-land voor verantwoordelijk is (Dublin). Bij de openstaande aanvragen is te zien dat de IND in 2.810 gevallen niet binnen de verlengde wettelijke beslistermijn van vijftien maanden besliste. Ook het aantal beslissingen op nareis loopt achter op het aantal nieuwe aanvragen. In maart 2023 zijn 2.030 nieuwe aanvragen gedaan voor nareis (excl. 8 EVRM). Hoewel de IND is ingericht op het nemen van 620 beslissingen op nareis, is er in maart op bijna het dubbele aantal zaken beslist (1.110). 

Verblijfsvergunningen voor familie, gezin, kennis en talent
Het aantal aanvragen voor een verblijfsvergunning familie en gezin nam de afgelopen maand toe ten opzichte van februari: 4.160 vergeleken met 3.770. Het aantal beslissingen lag in beide maanden iets lager dan de aanvragen: 4.030 en 3.370 beslissingen. Voor kennis en talent geldt dat de piek in aanvragen in de zomer ligt. Afgelopen maand ging het om 2.380 aanvragen en 2.220 beslissingen. 

Op deze webpagina staat meer informatie over de cijfers.

Rond 450 derdelanders uit Oekraïne teruggekeerd naar land van herkomst

Afgelopen maanden zijn met behulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) rond de 450 vluchtelingen uit Oekraïne met de niet-Oekraïense nationaliteit uit Nederland vertrokken. Zij zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Of naar een ander land buiten de Europese Unie waar zij kunnen blijven.

Deze mensen maakten gebruik van het remigratiebeleid, waarbij ze van de DT&V ondersteuning en een financiële bijdrage kregen om terug te keren. Het remigratiebeleid was bedoeld voor zogenaamde derdelanders met een verblijfsvergunning in Oekraïne voor werk of studie, die vóór 20 juli vorig jaar werden ingeschreven in de Basisregistratie Personen. En die daarmee, in tegenstelling tot derdelanders die na die datum aankwamen, nog onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen.

Aanmelden voor het remigratiebeleid kon van 15 november 2022 tot en met 4 maart 2023. Derdelanders uit Oekraïne die alsnog ondersteuning willen bij terugkeer naar hun land van herkomst, of vertrek naar een land buiten de Europese Unie, kunnen nog wel gebruik maken van de reguliere terugkeerondersteuning. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de IOM Nederland via www.iom-nederland.nl.

Simone Steendijk nieuwe algemeen directeur DT&V

Op 13 maart 2023 trad Simone Steendijk aan als algemeen directeur van de DT&V. Steendijk werkte als secretaris-directeur bij het Waterschap Hollandse Delta. Daarvoor vervulde ze verschillende managementfuncties bij onder andere de Politie en de Koninklijke Luchtmacht.

Simone Steendijk (foto: Remco Zwinkels)

Simone Steendijk: ‘In deze functie komen voor mij veel sporen samen. Mijn ruime ervaring binnen het veiligheidsdomein en de noodzakelijke samenwerking tussen ketenpartners. Er liggen uitdagingen in de uitvoering én het werk gaat over mensen. In mijn werk tot nu toe heeft het belang van mensen, of het nu collega’s, burgers of de mensen aan de overkant van de tafel zijn, altijd een grote rol gespeeld. Mijn inzet is om de komende jaren de ontwikkelingen en ambities van DT&V verder te brengen. Belangrijk daarbij vind ik een goede verbinding en open communicatie met de medewerkers, de vreemdelingen, de ketenpartners, de maatschappelijke omgeving en de politiek-bestuurlijke omgeving. Met aandacht voor de uitvoerbaarheid van het werk en inzet op goede samenwerking.’

COA start feitenserie 'Wat is waar over asielopvang?'

Hoeveel asielzoekers verblijven er in de opvang? Komen asielzoekers hiernaartoe vanwege armoede? Veroorzaken ze veel overlast? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), maar ook gemeenten en maatschappelijke organisaties krijgen regelmatig vragen over asielzoekers en hun leven in de opvang. Daarom lanceerde het COA de feitenserie 'Wat is waar over asielopvang?'. Met deze serie wil het COA onduidelijkheid wegnemen over veelbesproken onderwerpen op het gebied van asielopvang.

De feitenserie bestaat uit een animatiereeks en pagina’s met vragen en antwoorden over negen veelbesproken onderwerpen op gebied van asielopvang. Bezoekers vinden er bijvoorbeeld het antwoord op de vraag hoeveel asielmigranten er ten opzichte van arbeidsmigranten naar Nederland komen. Wat de reden is waarom ze vluchten. En hoeveel sociale huurwoningen gemeenten toewijzen aan asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Vragen en misverstanden
Zeker als er ergens een nieuwe opvang van start gaat, rijzen er vragen bij omwonenden. Asielopvang is bovendien onderwerp van maatschappelijke discussie waar snel misverstanden in sluipen en feiten kunnen ondersneeuwen. Daarom biedt het COA toegankelijke informatie met 'Wat is waar over asielopvang?'. De feitenserie wordt elk half jaar ververst en aangevuld met nieuwe onderwerpen.

Meer weten of tips?
Voor het gebruikmaken van het materiaal voor eigen communicatie, tips en vragen, mail naar communicatie@coa.nl.

Wetsvoorstel gedwongen (corona)test in consultatie

Op 13 april startte de consultatie van het wetsvoorstel over gedwongen afname van een (corona)test voor vreemdelingen die moeten terugkeren. Gedwongen afname moet voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer kunnen frustreren door niet mee te werken aan een test voor ernstige en besmettelijke ziektes, zoals corona. Om dit te regelen wordt de Vreemdelingenwet 2000 aangepast.

Nog altijd stellen ruim 40 landen een negatieve coronatest verplicht bij de terugkeer van inwoners. Nu gebeurt het vaak dat mensen die moeten terugkeren, weigeren zich te laten testen. Dit wetsvoorstel regelt dat in het uiterste geval dan een test mag worden afgedwongen. De wet maakt het mogelijk om ook bij toekomstige uitbraken van ernstige en besmettelijke ziektes een verplichte test op te leggen als dat noodzakelijk is voor terugkeer.

Na de consultatieperiode van acht weken worden alle reacties bekeken en wordt het wetsvoorstel eventueel op onderdelen nog aangepast. Ook brengt de Raad van State advies uit voordat het wetsvoorstel naar de Ministerraad verzonden wordt. Nadat de Ministerraad akkoord is, kan het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend worden voor parlementaire behandeling.

Lees hier meer over het wetsvoorstel.