Stand van de Uitvoering van DT&V, IND en COA

In de Stand van de Uitvoering benoemen overheidsorganisaties de belangrijkste knelpunten, uitdagingen en dilemma’s in hun werk. Onlangs brachten COA, DT&V en IND ieder een eigen Stand van de Uitvoering uit.

DT&V geeft in de ‘Stand’ aan dat het steeds lastiger wordt om op een effectieve manier uitvoering te geven aan het terugkeerbeleid. De toenemende juridische complexiteit en de opeenvolgende crisissen in de asielketen spelen daarbij een belangrijke rol, aldus het nieuwsbericht over de publicatie.

De IND loopt tegen de grenzen van uitvoerbaarheid aan, staat in de ‘Stand’ van de IND. Er is niet alleen te weinig capaciteit om het hoge aantal asielaanvragen binnen de wettelijke termijn te behandelen, ook het aantal aanvragen van kennis- en arbeidsmigranten en internationale studenten neemt toe. Bovendien moeten beslissingen steeds uitgebreider worden onderbouwd, wat extra tijd en aandacht vraagt. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht op de website.

De ‘Stand’ van het COA was bij de productie van de VreemdelingenVisie nog niet gepubliceerd. Na publicatie vindt u het rapport op https://www.coa.nl/nl/destandvandeuitvoering.

Terugblik: Dag van de Migratieketen

Op 19 juni was bijna de hele migratieketen aanwezig op de Dag van de Migratieketen in het Beatrix-theater in Utrecht. Ongeveer 900 deelnemers deelden kennis en deden inspiratie op.

Het thema was dit jaar 'de mens achter migratie', en dan ging het om de mensen die werken in de keten. Tijdens de dag was er aandacht voor inhoudelijke vraagstukken, ketenprocessen en de rol van de medewerkers daarin.

Annet Bertram, directeur generaal Migratie, opende de dag: ‘Het is soms fantastisch werken en we krijgen ook moeilijke vraagstukken op ons bord, maar ook uitspraken die we moeten incasseren. We zijn allemaal onderdeel van de keten. Hoe sterker wij als keten staan, hoe beter we migratievraagstukken kunnen beantwoorden.’

Informatie opvragen bij DT&V

Regelmatig krijgt DT&V verzoeken om informatie van bijvoorbeeld advocaten. Er zijn verschillende plekken waar u hiermee terecht kunt.

Het Informatie en Logistiek Centrum (ILC) van DT&V is het aanspreekpunt voor administratieve vragen en standaard stukken uit lopende dossiers. Bij vragen kunt u bellen met de Informatielijn van het ILC, elke werkdag van 8 tot 17 uur op 088 077 77 00 of e-mailen op ilc@dtv.minvenj.nl of info@dtv.minvenj.nl.

Voor andere verzoeken om informatie is er nu de mailbox woo@dtv.minvenj.nl. De DT&V is zo open en transparant mogelijk over de uitvoering van het terugkeerbeleid en de bedrijfsvoeringsprocessen. DT&V verstrekt daarom veel informatie op de website. Mist u informatie? Dan kunt u mailen naar woo@dtv.minvenj.nl. Heeft uw vraag betrekking op informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid? Dan kunt u op de website een Woo-verzoek indienen.

Op de site van de DT&V staat een overzicht van alle contactmogelijkheden: contact en Woo-verzoeken en informatie opvragen bij DT&V.

Opnieuw remigratiebeleid voor derdelanders uit Oekraïne

Tussen juni en augustus 2023 geldt opnieuw het remigratiebeleid voor derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in Oekraïne die naar Nederland zijn gevlucht. Met het remigratiebeleid kunnen zij een aanvraag doen voor extra ondersteuning voor vertrek uit Nederland.

Met het remigratiebeleid krijgen derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in  Oekraïne die vóór 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP), ondersteuning en een financiële bijdrage bij terugkeer. Deze hulp is bedoeld om een toekomst op te bouwen in hun land van herkomst, dan wel een land buiten de Europese Unie waar hun verblijf duurzaam is geborgd.

In maart van dit jaar besloot het kabinet dat deze derdelanders nog tot 4 september 2023 in Nederland mogen verblijven onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Vanaf dat moment hebben zij niet meer dezelfde rechten als vluchtelingen uit Oekraïne.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.dienstterugkeerenvertrek.nl/remigratiebeleid.

Stabiele financiering COA biedt perspectief voor de toekomst

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om COA stabieler te financieren. Dit houdt in dat het COA een vaste basiscapaciteit aan opvangplekken gaat aanhouden, die voor de komende jaren wordt vastgezet op 41.000 plekken. Dat staat in de Voorjaarsnota die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Tot nu toe wordt het COA gefinancierd op basis van het aantal bezette bedden. In jaren met een lage instroom van asielzoekers moest het COA daardoor opvangplekken sluiten en medewerkers ontslaan, omdat daar geen financiële middelen voor waren. Om vervolgens bij een hoge instroom opnieuw en onder hoge tijdsdruk te moeten zoeken naar locaties voor opvang en nieuw personeel. Deze systematiek leidt tot ongewenste situaties voor de samenleving en azc-bewoners en betekent een enorme opgave voor COA en de samenwerkingspartners.

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA: “Met de nieuwe wijze van financieren is het niet meer nodig om af te bouwen onder de 41.000 opvangplekken en daar zijn we blij mee. Met een stabiele basisfinanciering kan het COA makkelijker dan nu inspelen op een hoger of lager aantal bewoners en daarbij beter de gewenste kwaliteit voor de opvang en begeleiding vasthouden. Dat is goed voor de zowel de bewoners als voor onze medewerkers. Daarnaast weten ook gemeenten en de omwonenden op deze manier beter waar zij aan toe zijn.”

Toekomst voor de Meedoenbalies en NT2-taalles bij het COA verzekerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat de 38 Meedoenbalies en NT2-taalles structureel financieren. Daarmee kan deze belangrijke ondersteuning voor azc-bewoners om te participeren en integreren in de Nederlandse samenleving, gelukkig blijven bestaan. Vanuit een duurzame basis kan het COA nu verder bouwen aan de Meedoenbalies, die het COA het liefst uitbreidt naar minimaal 60 locaties.

Langdurige samenwerking tussen het COA en Rode Kruis

Het COA, Rode Kruis en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben een intentieverklaring getekend over langdurige inzet van het Rode Kruis in de asielopvang. De samenwerking tussen het COA en het Rode Kruis maakt het mogelijk om op meer, en ook op kleinere locaties, opvang en begeleiding te bieden.

De asielopgave in Nederland is en blijft voorlopig groot. Er zijn op korte termijn meer locaties nodig om alle asielzoekers die daar recht op hebben onderdak en begeleiding te kunnen bieden.

In afstemming met het COA zal het Rode Kruis haar inzet op de vaak kleinere opvanglocaties doorzetten en waar nodig mogelijk uitbreiden. De samenwerking betekent in de praktijk dat het Rode Kruis op een aantal locaties de dagelijkse opvang runt en het COA eindverantwoordelijk is en zorgt voor onder meer de bewonersadministratie en het verstrekken van voorzieningen.