Foto Terugblik open AZC 2015

Landelijke Open azc-dag 2016

Op zaterdag 24 september houden de meeste asielzoekerscentra (azc's) Open dag. Tijdens deze dag krijgen bezoekers een indruk van het wonen en werken op een azc. Op tientallen plekken in Nederland verzorgen medewerkers van VWN, COA, IND en DT&V rondleidingen en vertellen asielzoekers persoonlijke verhalen. Ook voor kinderen zijn er activiteiten.  Op www.openazc.nl staat een overzicht van deelnemende locaties.

Adviesraad COA van start

Op donderdag 23 juni heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de adviesraad COA. Deze bestaat uit Halleh Ghorashi, Ruud Hopstaken, Bernt Schneiders, Yasemin Tümer en Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. De adviesraad gaat vanuit een externe, onafhankelijke en maatschappelijke positie adviseren op diverse aandachtsgebieden in het werkgebied van de opvangorganisatie. Bestuursvoorzitter Gerard Bakker: "Deze raad zal onze externe denkkracht versterken en onze organisatie nog meer bewust maken van alle aandachtsgebieden die het asieldossier raken.”

SER lanceert website werkwijzer vluchtelingen

De SER heeft op 12 mei een online startpunt gelanceerd voor werkgevers en organisaties die zich richten op de maatschappelijke participatie van vluchtelingen.
Met welke regels heeft een werkgever te maken die vluchtelingen wil aannemen? Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding volgen? De website ‘werkwijzer vluchtelingen’ geeft antwoord op die vragen en bevat informatie over ondersteuningsmogelijkheden en wet- en regelgeving. De website maakt alle beschikbare informatie over (arbeids)participatie van vluchtelingen inzichtelijk en is daarmee een steun in de rug voor alle organisaties die aan de slag willen met het vergroten van de maatschappelijke participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland.

Handreiking uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen

De ministeries van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Landelijke Huisartsenvereniging en verschillende zorgaanbieders in de vreemdelingenketen hebben de Handreiking uitwisseling medische informatie in de vreemdelingenketen opgesteld. Deze handreiking komt voort uit de maatregelen die de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voorgesteld om de uitwisseling van medische gegevens binnen de vreemdelingenketen te verbeteren (brief Tweede Kamer, 30 januari 2015).

De handreiking is bestemd voor alle zorgprofessionals in de vreemdelingenketen. Het doel is duidelijkheid te geven over hoe te handelen als het gaat om medische informatie van vreemdelingen: wanneer zou welke medische informatie moeten worden opgevraagd of gegeven worden aan medische zorgprofessionals en medewerkers in de vreemdelingenketen? Het betreft de vreemdelingen die onderdak hebben bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), vreemdelingen in vreemdelingenbewaring en vreemdelingen die onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee worden uitgezet.

In de handreiking wordt uitleg gegeven over de verschillende organisaties in de vreemdelingenketen en hun rol, taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de risico’s bij de verschillende overdrachtsmomenten in de vreemdelingenketen en de uitwisseling van medische gegevens daarbij. Daarnaast is als bijlage uitgebreidere (achtergrond)informatie opgenomen, zoals de juridische achtergrond van het medisch beroepsgeheim, praktische tips en links naar richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, stroomschema’s van overdrachtsmomenten en betrokken organisaties.

De handreiking is als brochure beschikbaar gesteld en wordt digitaal aangeboden via de website van de rijksoverheid, de website zichtopdevreemdelingenketen.nl en op de websites van het COA, de IND, DT&V, DJI en het GC A.

Hoge waardering expats voor dienstverlening expatcenter Den Haag

Expats die in Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar wonen, waarderen de dienstverlening door medewerkers in The Hague International Centre (THIC) zeer hoog - ze geven een rapportcijfer van 9,5! In het THIC werken drie partners samen (gemeente, IND en non-profit vrijwilligersorganisatie ACCESS). In het THIC, dat gevestigd is in het Haagse stadhuis aan het Spui, kunnen internationale medewerkers en hun gezinnen, internationale organisaties, bedrijven en instellingen terecht voor vragen en om een aantal zaken te regelen. Zo worden de expats geregistreerd in de administratie van de gemeente waar zij (gaan) wonen, zij ontvangen een Burgerservicenummer (BSN), een verblijfsvergunning en aanvullende informatie over het leven in Nederland.

Vrijwillige Terugkeer: Informatievoorziening aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen

Het Europees Migratienetwerk (EMN) heeft een nieuw nationaal rapport gepubliceerd over vrijwillige terugkeer. In het rapport is gekeken naar de informatievoorziening aan illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.

Het rapport laat zien dat de overheid vreemdelingen die geen rechtmatig verblijf in Nederland (meer) hebben, informeert over vrijwillige vertrek wanneer deze vreemdelingen in beeld zijn. Dit informeren gebeurt tijdens een gesprek, in een afwijzende beschikking van de IND, tijdens gesprekken met medewerkers of in de infosheets van de DT&V. De Nederlandse overheid ontplooit geen activiteiten om illegale vreemdelingen die zij niet in beeld heeft te bereiken met informatie over vrijwillige terugkeer. Deze informatievoorziening gebeurt wel in het maatschappelijke middenveld bij organisaties die zich bezighouden met het faciliteren van vrijwillige terugkeer. Zij benaderen in het kader van hun terugkeerprojecten, die deels gesubsidieerd worden door de DT&V, ook illegaal verblijvende derdelanders die niet in beeld zijn bij de overheid.

Naast de beschrijving van de Nederlandse situatie met betrekking tot dit onderwerp, bevat het rapport ook een aantal casestudies waaruit blijkt dat het belangrijk is om mensen die positief werken aan hun terugkeer binnen een kring van actieve mensen te houden die ook aan hun terugkeer werken.

Lees het volledige rapport

Inzet DT&V in Griekenland verlengd

Ook na 1 juni 2016 blijven er medewerkers van de DT&V aanwezig op Chios om te ondersteunen bij terugkeer van asielzoekers. De inzet op Lesbos is afgebouwd. Ook IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, is aanwezig om vreemdelingen te ondersteunen bij terugkeer. De Griekse politie wordt ondersteund door de DT&V en de andere leden van het Border Security Team, de KMar, DV&O en AVIM.

Alle betrokken partijen zijn tevreden met deze werkwijze. Dat heeft er mede toe geleid dat Frontex, het Europees Agentschap voor Grensbewaking, akkoord heeft gegeven om de samenwerking te continueren. De DT&V levert in ieder geval tot het einde van het jaar readmission officers op Chios.

European Reintegration Network (ERIN) publiceert video over terugkeer

ERIN, het Europese netwerk voor reintegratie, bestaat uit achttien deelnemende partnerlanden en is in tien landen actief. Binnenkort komen daar zeven bij. ERIN werkt samen met diverse lokale organisaties om terugkeerders zo goed mogelijk te faciliteren. ERIN geeft zowel herintegratieondersteuning aan zelfstandige als aan gedwongen terugkeerders. Naast dat terugkeerders gebruik kunnen maken van de ondersteuning van ERIN, heeft ook de omgeving daar profijt van: zo kunnen partners in de terugkeerlanden extra personeel werven. Om meer inzicht te geven in het werk van ERIN, is er een video gemaakt.

Bijeenkomst ‘Kinderen in het Terugkeerproces’ op de GL Gilze

Op 10 juni vond op initiatief van de DT&V de bijeenkomst ‘Kinderen in het terugkeerproces’ plaats. Genodigden waren onder andere Unicef, Defence for Children, VluchtelingenWerk, de Kinderombudsman en de Raad voor de Kinderbescherming.

Daarnaast waren SOS Kinderdorpen, Stichting de Vrolijkheid, Stichting ROS, DJI en de IND vertegenwoordigd. De bijeenkomst stond in het teken van de wijze waarop in de uitvoering van het terugkeerproces rekening wordt gehouden met het belang van het kind. Daarbij stond nadrukkelijk niet het beleid ter discussie, maar de uitvoeringspraktijk. De deelnemers spraken aan drie verschillende tafels over de stem van het kind, het kind en zelfstandige terugkeer en het kind en gedwongen terugkeer.

De bijeenkomst werd zeer positief ontvangen. Er werd aandacht gevraagd voor een goede informatievoorziening over en in gesprek gaan met het kind over terugkeer, en het in staat stellen van het kind om een leven op te bouwen in het land van bestemming (bijvoorbeeld door gericht onderwijs). De DT&V gaat met de uitkomsten aan de slag, met mogelijk een vervolgbijeenkomst in het verschiet.