Foto Pixabay

IND jaarcijfers 2018: Driekwart aanvragen bij IND vooral voor gezinshereniging, studie of werk

Daar waar de IND doorgaans veel in het nieuws komt met asielzaken, tonen de IND-jaarcijfers IND2018 aan dat driekwart van de mensen naar Nederland komt voor een ander doel, zoals gezinshereniging, studie of werk. Bij de laatste categorie gaat het voornamelijk om hoogopgeleide professionals. Zij leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan kennis en economie in ons land. Het aantal aanvragen ten behoeve van kennismigratie steeg van ruim 16 duizend in 2017 naar bijna 20 duizend in 2018.

Het aantal aanvragen voor gezinsmigratie steeg van ruim 35 duizend in 2017 naar ruim 37 duizend in 2018. Verzoeken om genaturaliseerd te worden tot Nederlander groeiden naar ruim 26 duizend, een stijging van bijna 3 duizend ten opzichte van 2017.

Uit het jaaroverzicht van 2018 blijkt dat de IND op meer terreinen flink meer aanvragen ontving. Zo steeg het aantal te behandelen gerechtelijke procedures met ruim 5 duizend ten opzichte van 2017 naar in totaal ruim 46 duizend. In 2018 werden ook ruim 20 duizend eerste asielaanvragen ingediend, een stijging van ruim 5 duizend ten opzichte van 2017. Het aantal nareizigers (gezinsleden van toegelaten asielzoekers) liet een omgekeerd beeld zien, dat daalde van ruim 14 duizend in 2017 naar ruim 6 duizend in 2018. 

Brexit
Ten behoeve van Brexit heeft de IND in 2018 veel energie gestoken in de voorbereidingen die getroffen moesten worden om het reguliere verblijf van Britten (en hun gezinsleden) in ons land zo goed mogelijk te organiseren. In ons land verblijven ruim 45 duizend Britten. Ze wonen, werken of studeren hier.

Meer informatie:
Bekijk het overzicht in cijfers.

Discretionaire bevoegdheid per 1 mei afgeschaft

Het besluit om de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid af te schaffen, treedt op 1 mei 2019 in werking.

De daarvoor benodigde wijziging in het Vreemdelingenbesluit 2000 is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad.

Gelijktijdig met de afschaffing van de discretionaire bevoegdheid wordt de hoofddirecteur van de IND gemandateerd om tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve te beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie. De IND krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van deze beoordeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen.

Omdat de discretionaire bevoegdheid wordt afgeschaft, gaat deze ook niet over naar de hoofddirecteur van de IND. In plaats daarvan gaat de IND al in het begin van zowel een reguliere als asielprocedure beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie. Dit doet de IND alleen ambtshalve bij een eerste aanvraag die in Nederland wordt ingediend.

Vreemdelingen die voor de eerste keer een aanvraag indienen voor een reguliere of asiel verblijfsvergunning, kunnen aangeven of er sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze neemt de IND mee in de beoordeling van de aanvraag. Een losse aanvraag indienen voor schrijnende omstandigheden is niet mogelijk.

Op 1 mei 2019 wordt deze wijziging in het Voorschrift Vreemdelingen en in de Vreemdelingencirculaire gepubliceerd. In de Vreemdelingencirculaire wordt het beleidskader beschreven dat duidelijker zal maken waar op getoetst wordt. Nadere berichtgeving hierover volgt op 1 mei 2019.

Opnieuw training ‘hostmanship’ voor Nigeria Immigration Service

In april heeft weer een groep cursisten van de Nigeria Immigration Service een training ‘Hostmanship’ gevolgd, aangeboden door DT&V.

Eind vorig jaar heeft DT&V een raamovereenkomst getekend met de Hostmanship Group Nederland. Op basis van de gemaakte afspraken kan de DT&V de komende jaren ‘hostmanship-trainingen’ aanbieden aan buitenlandse relaties. Zo wil DT&V bijdragen aan een goede werkrelatie en tegelijkertijd de professionalisering van immigratiediensten stimuleren.

In Nigeria zijn al goede ervaringen opgedaan met een ‘train-the-trainer’-programma. Op verzoek van het management van de Nigeria Immigration Service is een selectie van medewerkers in Nederland verder opgeleid op het gebied van hostmanship. Hiermee zijn zij gecertificeerd om zelf hostmanship-trainingen te geven voor de eigen dienst.

Asielinstroom in maart 2019

In maart 2019 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.426. In februari bedroeg de totale instroom 2.280.

Het aantal eerste asielaanvragen in maart bedroeg 1.881. In de maand februari was dat 1.661. De top 5 van landen waar de meeste eerste asielaanvragen vandaan kwamen bestaat uit: Syrië (211), Nigeria (205), Moldavië (179), Iran (151) en Algerije (109). 

Herhaalde asielaanvragen  en nareizigers
Het aantal personen dat in maart een herhaalde asielaanvraag indiende, bedroeg 314. Dit is een stijging ten opzichte van februari (278). De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden, bestaat uit: Irak, Afghanistan, Iran, Syrië en Albanië.  

Het aantal nareizigers, d.w.z. gezinsleden van personen die in Nederland een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd gekregen hebben, vertoont in de maand maart een daling ten opzichte van de maand februari, te weten 231 tegenover 341.  

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg in maart 87 en is daarmee nagenoeg gelijk aan dat in de maand februari (89). De top 3 van herkomstlanden bestaat uit: Syrië, Marokko en Algerije.

COA: iets meer opvangcapaciteit nodig in 2019

Twee keer per jaar neemt het COA een besluit over het op- of afschalen van de asielopvangcapaciteit. Dit besluit wordt genomen op basis van de prognoses voor het asieldossier. De huidige verwachting is dat er voor het lopende jaar meer opvangcapaciteit nodig is.

De prognose geeft aan dat er dit jaar 30.300 opvangplaatsen beschikbaar moeten zijn. Om deze lichte groei te kunnen realiseren en om locaties waar de huur- en/of bestuursovereenkomst vervalt te vervangen, zijn in 2019 ongeveer 2.500 nieuwe opvangplaatsen nodig. Dit is inclusief 2.000 plekken reservecapaciteit, om lichte afwijkingen op te vangen.

De verwachting is dat het aantal asielaanvragen licht stijgt en dat asielzoekers langer in de opvang verblijven. De procedure van asielaanvragen vraagt in een aantal gevallen meer tijd en het duurt langer voordat vergunninghouders de opvang verlaten naar een woning in een Nederlandse gemeente.

COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Het is een opgave om te groeien in deze arbeids- en vastgoedmarkt. Wij zijn blij dat we hierin samenwerken met onze partners aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie en dat we samen kijken naar een goede spreiding van opvanglocaties in het land.”

Lees meer op coa.nl

‘Voor kinderen hebben we veel verbeterd’

Meer kleur, betere informatievoorziening, meer sport- en spelvoorzieningen en nog veel meer. ‘We hebben de afgelopen jaren veel extra gedaan om onze opvanglocaties leefbaarder te maken voor kinderen en jongeren’, zegt projectleider Willy Kok van het COA over het onlangs afgeronde project Verbeteren leef- en speelomgeving.

Het project is in 2016 gestart met een uitgebreid onderzoek onder bewoners, COA-medewerkers en externe experts op gebied van kinderen en jongeren. Hieruit kwamen diverse wensen en aanbevelingen om de leefbaarheid van de opvanglocaties verder te verbeteren, en om de voorlichting aan en activering van kinderen en jongeren een nieuwe impuls te geven.

Kindvriendelijker door kleurgebruik
“Een opvanglocatie moet kindvriendelijk en leefbaar zijn. Daarom hebben we binnen dit project het interieur en de inrichting van onze locaties tegen het licht gehouden”, zegt Kok. “Kleur draagt eraan bij dat ruimtes toegankelijker zijn voor kinderen en jongeren. Kleurexpert Fabienne Bruyninckx ontwikkelde voor het COA een kleurconcept, waarmee we 34 opvanglocaties met kleur hebben opgefleurd.” Kleurgebruik is nu standaard opgenomen in de eisen voor de (her)ontwikkeling van opvanglocaties.

Lees meer

Minister Koolmees: ‘Integratie-activiteiten op azc’s worden bestendigd’

De activiteiten in azc’s gericht op integratie en participatie worden bestendigd in het nieuwe inburgeringsbeleid. Dat stond onlangs in de brief ‘Tussenstand veranderopgave inburgering’ van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer. De betreffende activiteiten worden voornamelijk door het COA uitgevoerd sinds eind 2015.

Belangrijkste onderdeel van deze werkzaamheden is het programma ‘Voorbereiding op inburgering’ dat na vergunningverlening voor alle inburgeringsplichtige asielstatushouders in de opvang beschikbaar is. Dit programma bestaat naast Nederlandse taalverwerving uit individuele begeleiding en heeft aandacht voor kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).

Koolmees schrijft hierover: ‘Het is een belangrijke eerste stap in het inburgeringsproces. De hervorming biedt de kans om dit waardevolle programma steviger met het inburgeringsstelsel te verbinden. Daarom wil ik in de nieuwe wet- en regelgeving opnemen dat aan alle inburgeringsplichtige asielstatushouders in de centrale opvang een aanbod in het kader van ‘Voorbereiding op inburgering’ wordt gedaan. Ik hecht er daarbij aan dat het programma zo goed mogelijk aansluit op de reguliere inburgering.’

De ‘Voorbereiding op inburgering’ gaat dus worden opgenomen in de nieuwe wet- en regelgeving. Asielzoekers verblijven eerst bij het COA voordat zij uitstromen naar gemeente. Het optimaal besteden van de tijd op locaties van het COA en zorgen voor een goede aansluiting van de inspanning bij het COA, gemeenten en andere partners is van groot belang. Belangrijk uitgangspunt is dat alle partijen onderdeel zijn van één doorgaande lijn van begeleiding van asielzoekers en vergunninghouders. Dit betekent dat we streven naar een doorlopend begeleidingsaanbod op diverse terreinen: taal, (voor)inburgering en toeleiding naar (vrijwilligers)werk of scholing - afgestemd met alle betrokken partijen.

Lees meer op coa.nl

Staandehouding Dublinclaimanten weer mogelijk

Op 5 februari 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat voorziet in een wettelijke grondslag (artikel 50a Vw) voor staandehouding, overbrenging en ophouding van Dublinclaimanten.

Het wetsvoorstel is op 26 februari 2019 gepubliceerd in het Staatsblad. Daarnaast zijn het Voorschrift Vreemdelingen en enkele beleidsparagrafen en modellen (M105, M105a en M122) gewijzigd. De wijzigingen zijn op 8 maart 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

Met de inwerkingtreding van artikel 50a Vw komt de tijdelijke werkwijze van 10 september 2018 te vervallen. Voortaan kunnen Dublinclaimanten op een COA-locatie staande worden gehouden door de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarna kunnen zij op grond van hetzelfde artikel worden overgebracht naar het detentiecentrum, om door de uitvoerend ambtenaar van DT&V te worden gehoord in verband met een inbewaringstelling.