Foto IND

Geen landelijke Open azc dag, wel online binnenkijken in een azc

Jaarlijks organiseren het COA, de IND, DT&V en VluchtelingenWerk Nederland een Open azc dag op nationale Burendag. Dit jaar op zaterdag 25 september. Op deze dag zetten we normaal gesproken de deuren van onze azc's open voor het publiek en kunnen belangstellenden bewoners van de azc’s ontmoeten en een indruk krijgen van hun dagelijkse leven. Vanwege het coronavirus kunnen we net zoals vorig jaar geen Open azc dag organiseren.

Wij vinden het heel jammer dat we ook dit jaar de deuren van onze azc’s niet kunnen openzetten. Het is wel belangrijk om geïnteresseerden meer te vertellen over het wonen en leven in een azc, maar ook over het leven buiten het azc. Op de pagina Azc in Beeld vertellen we je graag meer over hoe we dat gaan doen.

Ken jij jouw buren?
Dit jaar maken we een film waarin de verbinding met de omgeving centraal staat. In de film ‘Ken jij jouw buren?’ nemen twee bewoners ons mee in hun dagelijkse leven. Ze vertellen wat er in het azc gebeurt, maar laten ook zien hoe hun leven buiten het azc eruit ziet. De film gaat live op zaterdag 25 september. 

Social media
Op onze social media-kanalen en die van onze partners delen we mooie verhalen van bewoners over het leven in een azc en de verbinding met de omgeving. Ook kun je wekelijks meedoen met een quiz om jouw kennis te testen over de opvang en begeleiding van asielzoekers.

Burendag
'Azc in Beeld' is gelijktijdig met de viering van Burendag. De organisaties willen hiermee benadrukken dat asielzoekers en vluchtelingen buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, DT&V en VluchtelingenWerk Nederland sluiten zich hier van harte bij aan.

Meer informatie
Geen landelijke Open azc dag, wel online binnenkijken in een azc.

Benodigde opvangcapaciteit COA

Het COA heeft op korte termijn behoefte aan extra opvangcapaciteit. Er zijn minimaal 4.000 opvangplekken nodig. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de gesprekken over verlenging van aflopende bestuursovereenkomsten positief worden afgerond.

Er is behoefte aan extra opvangcapaciteit omdat er meer mensen asiel aanvragen dan verwacht en omdat statushouders langer op locatie verblijven vanwege krapte op de woningmarkt. Ook zijn er veel evacués uit Afghanistan. Zij worden tijdelijk opgevangen op noodopvanglocaties van Defensie. Als deze tijdelijke locaties sluiten, zullen deze bewoners worden opgevangen op reguliere opvanglocaties van het COA.

Ook is er dringend behoefte aan opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die zonder voogd naar Nederland komen. De instroom en de bezetting van amv is hoger dan verwacht en resulteert in een steeds groter tekort aan amv-opvangplekken.

Tussentijdse bijstelling
De behoefte aan extra opvangcapaciteit is een tussentijdse bijstelling. Eind september/begin oktober wordt een regulier capaciteitsbesluit genomen, gebaseerd op de Meerjaren Productie Prognose (MPP) die het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met ketenpartners maakt.

Provinciale regietafels en gemeenten
Op dit moment is er intensief overleg met provinciale regietafels en gemeenten om bestuursovereenkomsten te verlengen en om de reguliere opvangcapaciteit te vergroten. Ook worden aan deze tafels gesprekken gevoerd over het versnellen van tijdelijke huisvesting voor statushouders.

Lees meer over de steeds wisselende capaciteitsbehoefte bij het COA en hoe het COA daarop inspeelt.

IND mag later besluiten op Afghaanse asielaanvragen

De IND krijgt tijdelijk de mogelijkheid om een besluit op asielaanvragen van mensen uit Afghanistan uit te stellen. Aanleiding is de onzekere situatie in het land. Dit zogenoemde besluit- en vertrekmoratorium geldt voor zes maanden sinds donderdag 26 augustus. Het besluit is genomen door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en gepubliceerd in de Staatscourant.

Een beslis- en vertrekmoratorium houdt in dat de IND voorlopig geen definitieve besluiten hoeft te nemen op asielaanvragen van Afghanen. Bij nieuwe aanvragen vindt in principe alleen een aanmeldgehoor plaats. De beslisstop geldt ook voor lopende aanvragen, dus: mensen die al in Nederland asiel hadden aangevraagd en in de opvang verblijven. Bovendien worden tijdelijk geen Afghanen uitgezet door de DT&V als hun aanvraag door de IND was afgewezen.

Individuele gevallen
In individuele gevallen kan de IND wél een besluit nemen op een Afghaanse asielaanvraag. Zo zal de IND daar waar mogelijk de aanvraag van personen die door Nederland uit Afghanistan zijn geëvacueerd zo snel mogelijk in behandeling nemen. Ook is het mogelijk om een aanvraag af te wijzen als er bijvoorbeeld verdenkingen zijn van oorlogsmisdaden, bij risico's voor de nationale veiligheid of als het gaat om een Dublinaanvraag (als iemand eerder in een andere EU-lidstaat asiel heeft aangevraagd).

Beslistermijn
De beslisstop betekent automatisch dat de IND langer de tijd krijgt om een beslissing te nemen over Afghaanse asielaanvragen. De beslistermijn van lopende aanvragen en van aanvragen die vanaf 26 augustus worden ingediend, wordt in principe verlengd tot 18 maanden. Normaal gesproken geldt een beslistermijn van 6 maanden. 

Interactieve infographic over het terugkeerproces

Terugkeer, en zeker gedwongen terugkeer, is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft een infographic laten maken die de complexiteit van het terugkeerproces in beeld brengt.

In de infographic is aan de hand van vier ‘stoplichten’ gevisualiseerd welke voorwaarden en afhankelijkheden er zijn voor gedwongen terugkeer. Maar de infographic geeft vooral inzicht in hoe vreemdelingen zich bewegen door het terugkeerproces. Dit kan leiden tot zelfstandige terugkeer, gedwongen terugkeer of zelfstandig vertrek zonder toezicht.

De infographic is interactief. Dat wil zeggen dat bezoekers op 15 plekken kunnen klikken op de infographic voor meer specifieke informatie. Voor uitvoerige vertrek- en terugkeercijfers wordt verwezen naar de aparte pagina op de website.

Naar de infographic

Einde ‘grace period’ voor Britten zonder Brexit-verblijfsdocument

Britse burgers in Nederland die nog geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd, hebben hiervoor tot 1 oktober 2021 de tijd. Vanaf die datum beëindigt het kabinet de zogeheten grace period. Werken en verblijven in Nederland zonder het verblijfsdocument is dan niet langer legaal. 

Het einde van de grace period betekent dat Britten na 1 oktober 2021 automatisch een onrechtmatige verblijfsstatus krijgen, als zij geen Brexit-verblijfsdocument hebben aangevraagd. Dit heeft vergaande gevolgen. Denk aan het verlies van uitkeringen, subsidies, vergunningen en werk. Ook is het bij illegaal verblijf in Nederland niet langer mogelijk om een ziektekostenverzekering te hebben, toeslagen te ontvangen of een hypotheek af te sluiten.

Te laat met indienen?
Het kabinet kiest voor een flexibel beleid voor Britse burgers tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2022. Tijdens dit jaar kan de IND verlate aanvragen alsnog beoordelen en een Brexit-verblijfsdocument toekennen. Daarmee wordt de onrechtmatige verblijfsstatus – met terugwerkende kracht – rechtmatig. Maar in de tussentijd zijn de verblijfsrechtelijke en maatschappelijke gevolgen dusdanig groot, dat het cruciaal is om niét in die situatie te belanden.

Einde flexibel beleid
Per 1 oktober 2022 eindigt het flexibele beleid van het kabinet. Britten zonder Brexit-verblijfsdocument worden vanaf dat moment gelijk behandeld als andere derdelanders. Het kabinet maakt alleen een uitzondering voor minderjarigen die een Brexit-verblijfsdocument aanvragen zodra ze 18 jaar zijn. Eventuele nalatigheid van ouders komt op die manier niet voor rekening van de kinderen.

Informatieoverdracht over verdachte of veroordeelde vreemdeling kan beter

Organisaties die elkaar moeten informeren over verdachte of veroordeelde vreemdelingen, doen dit niet allemaal volgens de afgesproken werkwijze. Dit blijkt uit het onderzoek Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV).

Zodra bekend is dat een vreemdeling op vrije voeten wordt gesteld op grond van het strafrecht, moet dit gemeld worden bij een organisatie uit de migratieketen, zodat die kan besluiten of en hoe de vreemdeling Nederland moet verlaten. Deze informatieverstrekking moet verlopen volgens de afgesproken werkwijze in de zogeheten Ketenprocesbeschrijving VRIS. Uit het onderzoek van de Inspectie JenV blijkt dat niet alle afspraken die zijn vastgelegd in deze Ketenprocesbeschrijving overeenkomen met de werkelijke situatie. Bovendien verloopt het delen van de informatie niet altijd volgens de afgesproken werkwijze.

Zie voor meer informatie de site van de Inspectie JenV en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

IND ziet forse toename van aanvragen studievergunningen door studenten van buiten de EU

Het aantal aanvragen van studievergunningen door studenten van buiten de EU is in juli dit jaar al fors hoger dan in 2020, toen er door de Coronamaatregelen minder aanvragen binnen kwamen. Net als voor Corona zit de jaarlijkse groei weer op 10%.

De eerste piek kwam dit jaar bovendien een maand eerder dan in andere jaren. Opgeteld zijn er eind juli van dit jaar al meer aanvragen (15.110) ontvangen dan in heel 2020 (12.310). De IND heeft de afgelopen maanden gemiddeld drie keer zoveel aanvragen behandeld als in dezelfde periode in 2020. Vrijwel alle aanvragen (98%) zijn gehonoreerd.

Nieuwkomer Groot-Brittannië
De meeste aanvragen betreffen studenten uit China, India, de Verenigde Staten, Turkije en Indonesië. Als gevolg van de Brexit moeten studenten uit Groot-Brittannië nu ook een verblijfsaanvraag doen bij de IND om in Nederland te kunnen studeren. Het gaat tot nu toe om circa 600 studenten. De meeste aanvragen zijn bedoeld voor studie aan de UvA en de TU Delft. Meest populaire studie is Economics & Business, gevolgd door Engineering, Arts & Culture, Social Sciences, en Science.

Goede samenwerking
Net als vorig jaar zijn er, naast de gebruikelijke kanalen, samen met Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en het ministerie van Buitenlandse Zaken,  spreekuren en workshops gehouden om vragen van onderwijsinstellingen te beantwoorden. Door deze nauwe contacten met het onderwijsveld weet men welke aanvragen ingediend kunnen worden en worden deze ook op de juiste manier aangeboden. Dit draagt bij aan een spoedige afhandeling.