Foto Inge van Mill

Bestuurders lezen voor tijdens Nationaal Voorleesontbijt

Tijdens Het Nationale Voorleesontbijt (27 januari 2016) hebben Rob van Lint (IND), Peter Siebers (COA) en Rhodia Maas (DT&V) in Almere en Katwijk voorgelezen aan klassen waarin kinderen van (uitgeprocedeerde) asielzoekers zitten. Het prentenboek 'Hoera, we hebben er een geitje bij' stond centraal bij deze bijzondere ochtend. De bestuurders waren eensgezind in hun enthousiasme: "Het is hoopvol om te zien hoe snel kinderen de taal oppakken. De plaatjes in het prachtige prentenboek waren mooie handvatten om de kinderen zelf mee te laten doen. Het is heel goed dat we op deze manier benadrukken hoe belangrijk taal voor de kinderen is, ongeacht of de kinderen in Nederland wonen of elders in de wereld."

'Op de Vlucht!'

Nog nooit zijn er wereldwijd zoveel mensen van huis en haard verdreven, op de vlucht voor oorlog of onderdrukking. Maar vluchtelingen zijn van alle tijden! In de expositie ‘Op de vlucht!’ wordt het huidige vluchtelingenvraagstuk vergeleken met de situatie in 1914 - 1918. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen toen en nu? Kan de geschiedenis ons iets leren? Voor de totstandkoming van de tentoonstelling werkte Museum Huis Doorn nauw samen met het COA, UNHCR en VluchtelingenWerk. December 2015 t/m 28 augustus 2016 in Museum Huis Doorn.

Eerste migranten herplaatst van Italië en Griekenland naar Nederland

Vrijdag 15 januari is de eerste groep asielzoekers van Italië naar Nederland overgeplaatst en op 15 februari kwam de tweede groep uit Griekenland aan. Het zijn de eerste circa 100 van de ruim 9.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland die in de periode 2016-2017 als herplaatsers naar Nederland komen. De vluchtelingen zijn in Italië geregistreerd, maar Nederland is verantwoordelijk voor de asielprocedure.

Deze overplaatsing komt voort uit besluiten van de raad van de Europese Unie van september 2015. Dit houdt in dat over een periode van 2 jaar in totaal 160.000 asielzoekers vanuit Italië en Griekenland worden herplaatst naar andere lidstaten van de Europese Unie (relocatie). De bedoeling is om Europese lidstaten te ontlasten die met buitenproportionele instroom van asielzoekers te maken hebben. Op vrijdag 9 oktober begon de relocatie met een groep van 20 Eritreërs die van Italië naar Zweden werd overgeplaatst.

Voor de relocatie is een projectgroep ingericht waarin COA, DT&V, DMB en IND samenwerken. De overkomst van deze eerste groep wordt door COA en IND gebruikt om de werkprocessen te ontwikkelen en te toetsen.

Kick-off prijsvraag voor ontwerpers innovatieve huisvesting

Maandag 18 januari lanceerden het COA en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de open oproep ‘a Home away from Home’. Met deze prijsvraag roepen zij ontwerpers – professionals en studenten – op om innovatieve en realiseerbare oplossingen te bedenken voor de huisvesting van asielzoekers. Het doel is het ontwikkelen van tijdelijke huisvesting voor asielzoekers die op termijn ook geschikt is voor andere categorieën bewoners die behoefte hebben aan goede, betaalbare woningen. Meer informatie vindt u op Nederlandwordtanders.nl.

Werkbezoek Koning aan Ter Apel

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft dinsdag 19 januari 2016 samen met staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie een werkbezoek gebracht aan Ter Apel. Het werkbezoek aan Ter Apel gaf inzicht in de dagelijkse praktijk en uitdagingen bij de uitvoering van het vluchtelingenbeleid. De Koning werd door staatssecretaris Dijkhoff en de heer Wolthof, unitmanager Noord van het COA, rondgeleid. Hierbij kwamen alle fases aan bod die asielzoekers vanaf hun aanmelding doorlopen. Zo is aandacht besteed aan de eerste opvang van asielzoekers, de beoordeling van verblijfsstatus en aan de huisvesting van uitgeprocedeerden vlak voor terugkeer.

Werkbezoek in Ter Apel
Foto: ANP - Remko de Waal

Voorafgaand aan de rondleiding sprak Koning Willem-Alexander met betrokkenen. De Koning gaf aan onder de indruk te zijn van de ervaringen van de medewerkers van alle organisaties die in Ter Apel en op andere opvanglocaties actief zijn, en samen hun uiterste best doen een humane opvang te waarborgen.

Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het COA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Interschool (basisschool voor anderstaligen), VluchtelingenWerk en het Instituut voor Psychotrauma (begeleidt medewerkers in hun mentaal zware werk).

Nieuwe directeur Migratie Beleid

Kees Riezebos is per 1 februari 2016 directeur van de Directie Migratiebeleid en plaatsvervangend directeur-generaal Vreemdelingenzaken. Riezebos volgt daarmee Harke Heida op die per diezelfde datum is gestart als directeur constitutioneel proces bij de Tweede Kamer.

Start extra land aanmeldcentrum op Justitieel Complex Schiphol

Sinds1 februari is in het Justitieel Complex Schiphol (JCS) voor de duur van een jaar een extra land aanmeldcentrum ingericht – AC West. Dat betekent dat de IND op deze locatie ook asielzoekers gaat horen die over land Nederland binnengekomen zijn en ook wordt er op deze locatie op deze aanvragen beslist. Er is gekozen voor het JCS, omdat er in het westen van Nederland geen behandellocatie is. Zo ontstaat er een evenwichtigere verdeling over Nederland.

Asielzoekers kunnen zich trouwens niet zelf direct aanmelden bij het JCS. Ter Apel blijft de centrale aanmeldlocatie, van waaruit asielzoekers in een opvangcentrum worden geplaatst. Vanuit deze opvanglocaties worden zij naar JCS vervoerd en weer terug naar hun opvanglocatie. JCS wordt dus alleen gebruikt voor de gehoren, niet voor verblijf.

Het JCS is een inrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het is een complex waar verschillende justitiële processen gecombineerd worden uitgevoerd en waar de verschillende organisaties gebruikmaken van elkaars faciliteiten en deskundigheid.