Tekst Wilfried Suvaal

Elk jaar maken IND, COA en DT&V een ketenjaarplan waarin wordt vastgelegd welke onderwerpen specifieke nadruk krijgen. Naast vanzelfsprekende aandacht voor een effectieve onderlinge samenwerking is de focus voor het komend jaar meer dan voorheen naar buiten gericht.

In onderstaand filmpje geven Rob van Lint (IND), Gerard Bakker (COA) en Rhodia Maas (DT&V) hun kijk op de samenwerking binnen de kleine vreemdelingenketen in 2016. Eronder vindt u een aantal highlights uit het ketenjaarplan.

De film geeft op hoofdlijnen een beeld van de inhoud van het ketenjaarplan van de kleine vreemdelingenketen. De samenwerking van IND, COA & DT&V richt zich in 2016 in het bijzonder op draagvlak, wendbaarheid en slagkracht.

Highlights uit het ketenjaarplan

IND, COA en DT&V staan voor een uitdagend jaar. De huidige migratiestroom vergt veel van ons en biedt tegelijkertijd kansen om onze samenwerking te verdiepen. Draagvlak, wendbaarheid en slagkracht zijn in het ketenjaarplan van 2016 van bijzondere betekenis.

Toekomstscenario’s
Door conflicten en aanhoudende onrust in met name Syrië, Eritrea, Irak, Afghanistan en Somalië maken steeds meer vluchtelingen de oversteek naar Europa. De beleidskeuzes die op Europees niveau gemaakt worden, zullen bepalen hoe het vreemdelingendomein in Nederland eruit ziet. Het is niet met zekerheid te zeggen welke beleidskeuzes gemaakt zullen worden. Daarom werken we in de kleine keten met diverse toekomstscenario’s. Dit helpt ons om met maximale wendbaarheid en slagkracht te opereren in de turbulente omgeving waarin wij ons bevinden.

Speciale aandacht voor migratievraagstuk
Nederland heeft in de eerste zes maanden van 2016 het voorzitterschap van de EU. De hoge asielinstroom maakt dat het migratievraagstuk speciale aandacht zal krijgen. Gezamenlijk optrekkend met het departement zal de kleine keten hierin zeker een rol spelen. Europese ontwikkelingen zijn toenemend van belang voor het werk van de kleine keten. Het kabinet heeft aangegeven dat er waarde wordt gehecht aan de doorontwikkeling van het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS). Het lange termijndoel is een situatie te bewerkstelligen waarbij een asielverzoek in alle EU-lidstaten op dezelfde wijze wordt behandeld.

Met oog voor onze omgeving
De inrichting van ons vreemdelingenbeleid roept tegenstrijdige reacties op in de samenleving. Dat is niet nieuw. De intensiteit van de ontwikkelingen is wel nieuw. Deze vraagt om extra investeringen in onze omgeving. We richten in 2016 onze blik dan ook nadrukkelijk op onze omgeving, met name op gemeenten, met als doel blijvend draagvlak te verwerven en te behouden in de samenleving en politiek.

Rust en overzicht
Ten tijde van een (tijdelijke) hoge instroom moeten rust en overzicht bewaard blijven. De zoektocht naar slimme maatregelen binnen de kleine keten om het hoge aantal asielaanvragen in goede banen te leiden, zal blijven doorgaan.