Actuele cijfers Vreemdelingenketen online beschikbaar

Het ministerie van Veiligheid en Justitie publiceert sinds juni open datasets over de vreemdelingenketen. Dit zijn actuele cijfers over de thema’s Vertrek, Toelating asiel, Toelating voor werk, studie en gezin, en Opvang. Deze immigratiecijfers staan op de website data.overheid.nl en worden maandelijks geactualiseerd. Met het publiceren van de open datasets werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie aan een meer open en transparante overheid.

Open data
De data zijn online en zonder ICT-barrières beschikbaar. Daarnaast zijn de bestanden computerleesbaar, gratis te downloaden en vrij van auteursrecht of rechten van derden. De open datasets vormen daarmee een uitstekende bron voor journalisten die op zoek zijn naar actuele cijfers over de vreemdelingenketen, naast reeds bestaande publicaties zoals de maandelijkse Kerncijfers Asiel en Migratie, de Asylum Trends en de halfjaarlijkse Rapportage Vreemdelingenketen.

Rapportage Vreemdelingenketen

Onlangs is de rapportage Vreemdelingenketen over de periode van januari – juni 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen de resultaten van de vreemdelingenketen in de eerste helft van 2017 in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar of jaren, aan de hand van de volgende vijf doelen van de vreemdelingenketen:

  • Werk, studie en gezin
  • Asiel,
  • Toegang en grensbewaking
  • Toezicht
  • Terugkeer

Asielzoekers redelijk tevreden over dienstverlening IND, COA en DT&V

Asielzoekers en medewerkers in de vreemdelingenketen zijn redelijk tevreden over de dienstverlening van IND, COA en DT&V, maar bepaalde onderdelen kunnen nog beter. Dit blijkt uit het klantervaringsonderzoek dat dit voorjaar is uitgevoerd.

Doelgroep
Aan het onderzoek hebben een paar honderd asielzoekers en ketenpartners meegedaan. Het gaat om asielzoekers die een eerste afwijzing van hun asielaanvraag hebben gekregen. Ook medewerkers, NGO’s, advocaten, ambtenaren van gemeenten en de vreemdelingenpolitie zijn bevraagd over hun ervaringen. De vragen hadden betrekking op verschillende onderdelen van dienstverlening zoals luisteren, vriendelijkheid en volledigheid van informatie.

Goede onderdelen van dienstverlening
Asielzoekers zijn het meest tevreden over de duidelijke informatie en de respectvolle behandeling van IND, COA en DT&V. Ketenpartners beoordelen de respectvolle behandeling en de vriendelijkheid van de medewerkers als beste. De gemiddelde kwaliteit van de dienstverlening van de gezamenlijke organisaties is volgens asielzoekers 3,6 (1 is slecht en 5 is heel goed). Ketenpartners beoordelen dit gemiddeld met 3,5. De verschillen in beoordeling van IND, COA en DT&V afzonderlijk zijn klein. Asielzoekers zijn het meest positief over de dienstverlening van het COA en het minst positief over de DT&V. Ketenpartners zijn daarentegen het minst positief over het COA en het meest tevreden over de dienstverlening van de IND.

Verbeterpunten dienstverlening
Asielzoekers vinden dat de organisaties hun dienstverlening vooral kunnen verbeteren op de onderdelen: snelheid van reageren op vragen, actief meedenken en inleven. Ketenpartners zien bereikbaarheid van medewerkers en vaker doorverwijzen naar helpende organisaties als belangrijkste verbeterpunten.

Voortdurende aandacht voor kwaliteitsverbetering
Dit onderzoek is het eerste gezamenlijke onderzoek naar hoe asielzoekers en ketenpartners de dienstverlening ervaren. IND, COA en DT&V willen om de paar jaar een gezamenlijk klantervaringsonderzoek houden.

Lees het volledige rapport

Tsjetsjeense lhbt’s krijgen sneller verblijfsvergunning

Tsjetsjeense lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbt's) die asiel aanvragen in Nederland krijgen voortaan sneller een verblijfsvergunning. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff voert de maatregel in omdat er in het land volgens hem sprake is van "systematische vervolging van lhbt's", schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

Dijkhoff spreekt over "ongeremde homohaat" in Tsjetsjenië en het risico dat lhbt's lopen om vermoord te worden, ook als zij zich eenmaal buiten Tsjetsjenië bevinden. Dijkhoff: "Daarom zal aan personen waarvan geloofwaardig is bevonden dat zij lhbt zijn en waarvan het geloofwaardig is dat zij uit Tsjetsjenië afkomstig zijn, een verblijfsvergunning verleend worden. Er zal hen geen beschermingsalternatief elders in de Russische Federatie worden tegengeworpen."

Critici regeringsbeleid ook risicogroep
Ook politieke activisten en andere personen die openlijk kritiek leveren op het regeringsbeleid zijn door de staatssecretaris aangewezen als risicogroep. Volgens Dijkhoff is er steeds minder ruimte voor kritiek, treedt de Russische overheid steeds repressiever op en worden critici vaak gearresteerd en vervolgd op basis van valse beschuldigingen. Aanwijzing als risicogroep betekent dat wanneer een asielzoeker aannemelijk maakt dat hij problemen heeft ondervonden als gevolg van het uiten van kritiek op het regeringsbeleid, bijvoorbeeld als journalist, blogger of oppositielid, snel zal worden geconcludeerd dat deze problemen voldoende zwaarwegend zijn om een asielvergunning toe te kennen. Uitgangspunt blijft dat de asielaanvraag individueel wordt beoordeeld.

Informatiecampagne asielzoekers Albanië

Eind juli is in Albanië een informatiecampagne gestart om Albanezen duidelijk te maken dat het geen zin heeft om naar de Europese Unie te komen voor asiel of illegaal werk. Velen van hen komen naar aanleiding van verkeerde informatie van onder andere mensensmokkelaars naar West-Europa op zoek naar betere economische perspectieven. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie): “Met deze campagne maken we duidelijk dat de reis naar Nederland voor illegaal werk of asiel kansloos en daarmee zinloos is. Voor asielzoekers uit Albanië is hier geen toekomst.”

De campagne is een samenwerkingsproject van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en sluit aan bij de zeer goede samenwerking tussen beide landen op gebied van migratie en terugkeer. Zo hebben in 2016 circa 1840 Albanezen Nederland aantoonbaar verlaten. In 2017 tot en met mei waren dit er 490. Deze migranten zijn zowel zelfstandig als gedwongen vertrokken. Het aantal Albanezen dat naar Nederland komt om een asielverzoek in te dienen is de afgelopen maanden fors afgenomen. In 2016 kwamen er ongeveer 1700 Albanezen naar Nederland om een asielaanvraag te doen. In 2017 tot en met juni waren dit er nog maar 230. Een asielaanvraag uit Albanië is vrijwel altijd kansloos. Net als de andere landen in de Westelijke Balkan staat Albanië op de lijst met veilige landen van herkomst. Landen die op deze lijst staan, zijn veilig genoeg om naar terug te keren. Door de invoering van het zogeheten ‘sporenbeleid’, worden de aanvragen van asielzoekers uit veilige landen bovendien met voorrang door de IND behandeld. Daardoor krijgen asielzoekers uit deze landen snel een beslissing en moeten ze in de meeste gevallen meteen vertrekken.

Duizendste statushouder rondt trainingsprogramma succesvol af

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berichtte onlangs dat slechts vijf procent van de Eritrese en Syrische statushouders uit 2014 na anderhalf jaar een baan had. Om statushouders in de opvang beter te ondersteunen op weg naar werk, is het programma VOORwerk opgezet. Een initiatief van het COA, de Internationale Organisatie voor Migratie en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF. Onlangs rondde de duizendste deelnemer het programma succesvol af.

Werk draagt in belangrijke mate bij aan een succesvolle integratie en biedt kans op economische onafhankelijkheid. Door ervaring en expertise te bundelen helpen COA, IOM en het UAF statushouders die nog maar kort in Nederland zijn zo goed mogelijk op weg. Het programma VOORwerk bestaat uit trainingen, individuele coaching en het opdoen van praktijkervaring. De trainingen worden aangeboden in bijna twintig asielzoekerscentra verspreid over Nederland. Elke statushouder die in een azc verblijft, kan kosteloos meedoen.

Om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen wordt vooral aandacht besteed aan ‘soft skills’. Bijvoorbeeld de manier waarop je in Nederland solliciteert, inzicht in culturele verschillen en omgangsvormen op de werkvloer. Door de inzet van tolken is het programma ook toegankelijk voor statushouders met een beperkte kennis van de Nederlandse taal. De lesmaterialen zijn in diverse talen beschikbaar en er is een vereenvoudigde versie voor laaggeletterden.

Als onderdeel van het project worden lokale netwerken opgezet van bedrijven en organisaties waar de deelnemers in de praktijk kunnen oefenen met wat in de trainingen wordt aangeboden. De initiatiefnemers stellen dat voor een succesvolle toeleiding naar werk ook een inspanning van werkgevers nodig is. Belangstellende bedrijven of organisaties kunnen contact opnemen met voorwerk@coa.nl

Het programma VOORwerk wordt mede mogelijk gemaakt door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).