Foto Inge van Mill

Asielinstroom in 2017 gelijk aan 2016

De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2017 bedroeg 31.327 personen. Dit is vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor (2016: 31.642). Ter vergelijking: in 2015 was de totale asielinstroom 58.880. Het totaal aantal eerste asielaanvragen daalde ten opzichte van 2016, terwijl het totaal aantal nareizigers in 2017 steeg.  

Het aandeel van aanvragers (totale asielinstroom) met de Syrische  en Eritrese nationaliteit in het afgelopen jaar was met 35% respectievelijk 13% het grootst.

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal personen dat in 2017 een eerste asielaanvraag indiende (14.716) is ten opzichte van 2016 (18.171) gedaald.

Ook in de laatste maand van 2017 vormden Syriërs de grootste groep (17%). Opvallend is de instroom in december van Cubaanse asielzoekers, die verantwoordelijk waren voor 9% van het aantal eerste asielaanvragen.  

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Het totaal aantal personen dat in 2017 in het kader van nareis naar Nederland kwam steeg ten opzichte van het jaar daarvoor (2017: 14.490 tegen 2016: 11.814). Ter vergelijking: in 2015 kwamen 13.845 nareizigers Nederland binnen. Meer dan de helft (59%) van hen had de Syrische nationaliteit.  

AMV's
Het aantal asielaanvragen van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) vertoont in 2017 een daling ten opzichte van 2016 en van 2015 (respectievelijk 1.181, 1.707 en 3.859). Daarbinnen nemen Eritrese asieljongeren  met ruim 40% de meeste aanvragen voor hun rekening.

Bestuursovereenkomst opvanglocatie Budel

De gemeente Cranendonck en het COA ondertekenden op 8 februari een nieuwe bestuursovereenkomst ten behoeve van een opvanglocatie in Cranendonck. Onder de aanwezigen was staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid.

De ondertekening betekent een voortzetting van de opvanglocatie op het terrein van de voormalige Nassau-Dietz-kazerne in Cranendonck. De afgesproken periode bedraagt tien jaar, met een mogelijke verlenging van vijf jaar. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats van de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente.

De staatssecretaris was aanwezig bij de ondertekening omdat de opvanglocatie in Cranendonck in beeld is voor de vorming van wat een ‘gemeenschappelijke vreemdelingenlocatie’ gaat heten. Dat wil zeggen dat ketenpartners COA, IND, DT&V, KMar en politie onder één dak in elkaars nabijheid gaan functioneren. In de huidige situatie wordt er ook al nauw samengewerkt. De samenwerking in de keten wordt nu verder geïntensiveerd en geoptimaliseerd. Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de voornemens uit het regeerakkoord: Nederland moet blijvend flexibel kunnen reageren op wisselingen in aantallen asielaanvragen omdat de afgelopen jaren hebben laten zien dat die zeer grillig kunnen zijn.

Verhalenbundel en onderzoek IOM

In maart komt IOM met twee nieuwe publicaties: een verhalenbundel en een onderzoek. De verhalenbundel is een collectie van terugkeerverhalen die eerder via sociale media zijn verspreid. Aan de hand van persoonlijke verhalen van migranten worden verschillende stadia van de migratiecyclus beschreven binnen het thema terugkeer; van de reis naar Europa tot herintegratie in het land van herkomst. Daarbij wordt ook de rol van IOM in dit proces belicht.   

De tweede publicatie betreft een verkennend onderzoek naar het besluitvormingsproces van migranten in gezinslocaties (GL). Het onderzoek, uitgevoerd door Jelmer Brouwer, spitst zich toe op factoren die een rol spelen in het besluit om niet terug te keren. De respondenten bestonden uit GL-bewoners en medewerkers van COA, DT&V, VWN en IOM.

Houd de website van IOM in de gaten voor meer informatie.

WODC onderzocht relatie asielzoekers en buurtcriminaliteit

De veiligheid in een buurt gaat niet achteruit na de komst van een opvanglocatie voor asielzoekers en buurtbewoners lopen niet meer risico slachtoffer te worden van een misdrijf. Dit concludeert het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) na een analyse van statistische gegevens van het CBS.

Het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid maakte gebruik van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat koppelde gegevens over plaatsen delict, aangiften en processen-verbaal aan alle Nederlandse buurten. Ook de adressen van de azc's werden meegenomen.

Data Vreemdelingenketen openbaar gemaakt

Sinds vorig jaar zijn actuele cijfers over de vreemdelingenketen te vinden op de website waar de overheid data deelt. Met ingang van 1 februari zijn de cijfers over Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) en nareizigers op deze site toegevoegd.

Op deze datawebsite van de overheid staan immigratiecijfers die VenJ maandelijks actualiseert. De data zijn gratis te downloaden en vrij van auteursrecht of rechten van derden. De open datasets vormen daarmee een uitstekende bron voor journalisten die op zoek zijn naar actuele cijfers over de vreemdelingenketen. De cijfers van VenJ zijn een aanvulling op al bestaande publicaties zoals de maandelijkse Kerncijfers Asiel en Migratie, de Asylum Trends en de halfjaarlijkse Rapportage Vreemdelingenketen.

Drie scholen asielzoekerskinderen uitgeroepen tot excellente school

Basisschool Het Mozaïek in Arnhem, de Interschool in Ter Apel en het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen hebben in januari het predicaat excellente school ontvangen. De scholen ontvingen de titel uit handen van de Inspectie van het Onderwijs.

De locatie van basisschool Het Mozaïek is gevestigd in COA-opvanglocatie Vreedenburg in Arnhem-Zuid. De Inspectie van het Onderwijs noemde de prestatie van Het Mozaïek heel bijzonder: "Slechts 1% van de scholen in Nederland mag zich excellent noemen. De docenten maken dat iedere dag waar. Elke les maken kinderen een leersprong. Zodat kinderen, hoe kort ze hier ook zijn, kunnen leren en hun kennis meenemen naar een volgende school."

Ook de Interschool, op het terrein van het azc in Ter Apel en het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen, waar veel asielzoekerskinderen naar school gaan, kregen het predicaat excellente school. De jury roemde de Interschool vanwege de bevlogenheid van docenten en de ontwikkeling van eigen materialen. Het Expertisecentrum Anderstaligen werd geprezen om de resultaatgerichtheid. Die leidt er toe dat vrijwel elk kind na een jaar naar het regulier onderwijs kan.

COA gestart met taallesmethodes van KleurRijker

NT2-docenten verzorgen sinds januari hun taallessen aan vergunninghouders met het taallesmateriaal van uitgeverij KleurRijker. 

Uitgeverij KleurRijker levert het taallesmateriaal voor alle taaldoelgroepen: van analfabeten tot lager, middelbaar en hoogopgeleide bewoners. Niet alleen zijn boeken aangeleverd, er is ook een digitale leeromgeving. Hierdoor kunnen bewoners naast de lesuren zelf verder studeren. De nieuwe lesmethodes zijn nog meer dan voorheen onderdeel van een compleet taalaanbod. Een taal leren doet een vreemdeling ook door deze te gebruiken in de praktijk, bijvoorbeeld in een Taalcafé met een taalmaatje of in vrijwilligerswerk. De methode van KleurRijker sluit hierop aan.

Het leren van de Nederlandse taal is van groot belang voor een vroege participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Ze beginnen daarom vanaf de eerste dag in de opvang met taallessen.