Foto Mediacentrum Defensie

Medaille voor de laatste leden van het Border Security Team in Griekenland

Donderdag 12 april ontvingen de laatste leden van het Border Security Team (BST) in Griekenland de  Herinneringsmedaille Humanitaire hulpverlening bij Rampen. Staatssecretaris Mark Harbers, Commandant van de Koninklijke Marechaussee Harry van den Brink en Commissaris van de Nationale Politie Stefan van Zanten reikten de medailles uit tijdens de ceremonie in Nieuwegein. Ook IND'er Qasem Qaleb kreeg de medaille opgespeld.

Het BST ondersteunde de Grieken twee jaar lang bij de grensbewaking, het identificeren, screenen en registreren van migranten en hielp daarnaast bij het terugkeerproces. Ook brachten de teamleden migratiestromen in kaart en onderkenden zij signalen van mensensmokkel. Het werk werd verricht onder de vlag van het EU-agentschap Frontex, dat lidstaten ondersteunt bij het bewaken van de buitengrenzen. Het BST, onder leiding van de KMar, bestond uit een mix van defensiepersoneel (marine, landmacht en het Commando Diensten Centra), medewerkers van de Nationale Politie, de DT&V, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de IND en het COA. Met name door de mix van disciplines kon het BST een bijdrage leveren aan het gehele traject. Sinds januari van dit jaar verrichten de Grieken de taken geheel zelfstandig.

Gerard Bakker neemt afscheid als bestuursvoorzitter COA

Gerard Bakker vertrekt per 1 juli bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij wordt hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van JenV.

Bakker is sinds 1 december 2014 bestuursvoorzitter van het COA. In die periode speelde de hoge instroom van vluchtelingen. Het COA had de uitdagende taak om in korte tijd noodopvang en extra opvanglocaties te realiseren. Na de Turkijedeal nam het aantal asielzoekers in 2016 weer af. Het COA is vervolgens ook ongekend snel weer gekrompen: van meer dan 180 locaties in 2015 naar 51 locaties eind 2018.

Bakker: “Ik ben er trots op dat het ons in Nederland is gelukt om alle asielzoekers opvang en begeleiding te bieden in deze periode. Niemand heeft op straat hoeven slapen. Dat hebben we samen met gemeenten en met alle samenwerkingspartners voor elkaar gekregen. We zijn het enige land in Europa waar dat is gelukt.”

De snelheid van de krimpbewegingen die in 2017 en recentelijk in 2018 volgden, was ook ongekend. Bakker: “Het sluiten van locaties betekent dat we helaas afscheid moeten nemen van veel goede medewerkers. Het openen, maar ook het sluiten van een locatie heeft grote impact voor alle betrokkenen, waaronder medewerkers, ketenpartners, bewoners, vrijwilligers en gemeenten. Mijn ervaring is dat er net zoveel energie zit in het openen van asielzoekerscentra, als in het sluiten ervan.”

Bakker werd in november 2017 verkozen tot overheidsmanager van het jaar 2017.

Geslaagde Ketenconferentie in Den Bosch

Op 12 april 2018 vond in congrescentrum 1931 in Den Bosch weer de Ketenconferentie plaats, met als thema 'Samen werken aan flexibilisering in de migratieketen'.

De Ketenconferentie werd dit jaar georganiseerd door de DT&V, het COA, de IND en de Directie Migratie van JenV. Het programma bestond onder meer uit twee rondes met workshops van verschillende ketenpartners met natuurlijk veel ruimte om te netwerken, tijdens de lunch, borrel en op de beursvloer.

Staatssecretaris Mark Harbers bij de opening van de conferentie: 'Migratie is van alle tijden, dus ook van de toekomst. Om hier adequaat op in te kunnen spelen, moeten we leren van de afgelopen jaren waarin we geconfronteerd werden met een hoge asielinstroom. Het werk liep de IND en het COA toen over de schoenen. Samen moeten we op zoek naar manieren om een fluctuerende instroom aan te kunnen. Ik zou zeggen: houd elkaar daarbij vast.’

Opvangcapaciteit asielzoekers voor eind 2018 naar 27.000 plaatsen

Op basis van nieuwe ontwikkelingen en prognoses op het asieldossier wil het COA opnieuw maatregelen treffen om de beschikbare opvangcapaciteit in balans te brengen met de verwachte in- en uitstroom van asielzoekers. De opvangcapaciteit moet worden verlaagd tot 27.000 opvangplaatsen. Momenteel verblijven er zo’n 20.000 asielzoekers in de opvang, waarvan bijna 8.000 mensen beschikken over een verblijfsvergunning. De verwachting is dat de bezetting dit jaar nog verder af zal nemen. Reservecapaciteit blijft beschikbaar om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen.

De verlaging heeft consequenties voor elf locaties: Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen. Het COA neemt ruim de tijd om samen met betrokken gemeenten en andere samenwerkingspartners een afgewogen sluitingsplan op te stellen. Na de sluiting van deze 11 locaties zijn er nog 51 asielopvanglocaties in Nederland.

Het COA baseert de locatiekeuze op een aantal uitgangspunten die in overleg met betrokken samenwerkingspartners zijn opgesteld. Een evenredige spreiding van locaties over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie. Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te kunnen schalen. Kwaliteit, duurzaamheid en financiën zijn ook uitgangspunten die zijn meegewogen om tot een zorgvuldige en verantwoorde selectie van locaties te komen. Het COA maakt periodiek de balans op hoe de bezetting zich ontwikkelt. Dat biedt de mogelijkheid om weer tijdig bij te kunnen sturen.

Jan-Kees Goet secretaris-generaal bij LNV

Jan-Kees Goet, nu nog directeur-generaal Migratie bij JenV, wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 juni 2018.

Jan-Kees Goet is sinds 2014 directeur-generaal Migratie bij JenV. Daarvoor vervulde hij de functie van bestuursvoorzitter bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eerder werkte hij onder andere als plaatsvervangend en waarnemend hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, als directeur Politie en als directeur Veiligheid, Informatiebeleid en Projecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Over zijn overstap naar LNV zegt Jan-Kees: "Deze keuze is niet makkelijk. DG Migratie is een prachtig directoraat-generaal en we zijn onderdeel van een goed functionerende keten waar we trots op mogen zijn. Het is dan ook met pijn in het hart, maar ook met een gerust gevoel dat ik DGM en de migratieketen loslaat.”

De functie van directeur-generaal Migratie zal na het vertrek van Jan-Kees waargenomen worden door Kees Riezebos. Kees is nu directeur Migratiebeleid en plaatsvervangend directeur-generaal bij DGM.

Online cursus voor herkennen mensenhandel

Samen met het Rode Kruis, VluchtelingenWerk en het coördinatiecentrum tegen Mensenhandel CoMensha heeft het COA een online cursus ontwikkeld om medewerkers én vrijwilligers extra te trainen in het herkennen van signalen van mensenhandel.

De afgelopen jaren zijn er steeds minder slachtoffers van mensenhandel gesignaleerd en gemeld, terwijl het vermoeden bestaat dat het aantal daadwerkelijke slachtoffers is toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De organisaties vinden het belangrijk dat hun medewerkers én vrijwilligers signalen goed kunnen herkennen en hebben daarom in samenwerking een online cursus, een e-module, ontwikkeld.

De e-module is ontwikkeld voor de tienduizenden medewerkers/hulpverleners van de organisaties die dagelijks met migranten werken. Een deel van de medewerkers is al getraind op het herkennen van mensenhandel, maar gezien de daling in het aantal meldingen tussen 2012 en 2016 willen de organisaties hier alerter op zijn. Juist in deze periode was er in Nederland een groter aantal asielzoekers en migranten. Deze groep is extra kwetsbaar voor mensenhandel.

Het is de eerste keer dat de vier organisaties de handen ineenslaan om een vuist te maken tegen mensenhandel. Een deel van de medewerkers die deze online cursus hebben gevolgd, krijgt daarnaast nog een vervolgtraining. Naast het extra trainen van de eigen medewerkers willen de organisaties asielzoekers en kwetsbare migranten voorlichting geven over de risico’s op mensenhandel, zodat zij zelf ook weerbaarder zijn. Daarnaast wordt de online cursus vrij toegankelijk voor andere geïnteresseerden, via de website van CoMensha.

Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen

​Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht. Dat blijkt uit het onderzoek Belevingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS onderzocht hierin de houding van de Nederlandse bevolking ten opzichte van vluchtelingen.

Uit het onderzoek blijkt dat in 2017 77 procent van de volwassen bevolking van mening is dat Nederland vluchtelingen moet opvangen. Acht procent vindt van niet en 15 procent staat hier neutraal tegenover. Voor economische migranten is minder draagvlak.

Het onderzoek Belevingen wordt jaarlijks uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om aan de hand van opvattingen, percepties en meningen van inwoners van Nederland een beter beeld te krijgen van gevoelens en standpunten in de samenleving. Dit jaar zijn er enkele vragen toegevoegd over vluchtelingen en economische migranten.

Meer informatie
CBS