Tekst Heleen Grimmius
Foto Kick Smeets

Na weken van onderhandelen, uitwerken en vastleggen, zijn de criteria van de Afsluitingsregeling langdurig verblijvende Kinderen bekend. De regeling, beter bekend als het  Kinderpardon, moet duidelijkheid geven over de manier waarop aanvragen van asielkinderen en hun gezinnen opnieuw beoordeeld gaan worden. VreemdelingenVisie sprak met Aly van Berckel, hoofddirecteur van de IND over het hoe en wat van de Afsluitingsregeling.

Het was al een tijdje onrustig op dit thema, maar nu ligt er een Afsluitingsregeling. Hoe kijkt u daarnaar?

“Het is vooral heel snel gegaan. Vanaf het moment dat er in de coalitie een akkoord werd bereikt, heeft het maar twee weken geduurd voor de regeling er was. Deze regeling is van grote betekenis voor alle kinderen en hun gezinnen. We willen daar heel zorgvuldig mee omgaan, vandaar dat we meteen gekeken hebben hoe we vorm gaan geven aan de uitvoering van de Afsluitingsregeling.”

Wie komen er in aanmerking voor deze regeling?

“Dat zijn twee groepen. De eerste groep betreft kinderen en hun gezinnen die eerder een beroep hebben gedaan op de vorige regeling. Die zijn allemaal bij ons bekend. Deze groep heeft eerder een aanvraag voor het kinderpardon ingediend, maar die is afgewezen op grond van het ‘meewerkcriterium’. Daaronder verstaan we dat de vreemdeling moest hebben meegewerkt aan zijn vertrek. Die voorwaarde wordt nu vervangen door het ‘beschikbaarheidscriterium’. Daarmee bedoelen we dat de vreemdeling tijdens zijn verblijf beschikbaar moet zijn geweest voor vertrek.
De tweede groep betreft mensen die niet eerder een aanvraag voor het kinderpardon hebben ingediend, maar die daar wellicht nu wel voor in aanmerking komen.”

Gaan al deze mensen nu aanvragen naar de IND opsturen?

“Nee, dat is niet in alle gevallen nodig. De groep die eerder een beroep heeft gedaan op het kinderpardon en nu nog verblijft in een COA- of NIDOS-locatie, hoeft niks te doen. Zij zijn bij ons bekend en wij nemen hun dossiers allemaal handmatig door. Wie zich bij ons moeten melden, zijn mensen die niet eerder een aanvraag hebben ingediend, én diegenen die niet op een COA- of NIDOS-locatie verblijven en een aanvraag onder de oude regeling hebben ingediend. Daarvoor hebben zij nog tot 25 februari de tijd.”

Om hoeveel mensen denkt u dat het gaat?

“Dat weten we niet. De aanvragen komen nu bij ons binnen, maar pas rond half maart weten we hoeveel aanvragen we ontvangen hebben.”

Dit betekent veel extra werk voor de IND. Hoe gaat u daarmee om?

“Een speciaal team gaat hiermee aan de slag. We richten hier een project voor op, dat bestaat uit ervaren medewerkers. Het is niet de eerste keer dat we te maken hebben met een pardonregeling, dus we kunnen putten uit onze eerdere ervaringen. Zo weten we ook dat die eerste weken heel belangrijk zijn om een traject in te richten. We willen heel zorgvuldig met deze kwetsbare groep omgaan, zodat we ons later hiervoor ook kunnen verantwoorden.”

Wanneer verwacht u alle dossiers behandeld te hebben?

“Ook hier is het lastig een precies antwoord te geven, omdat we niet weten hoeveel zaken er op ons af gaan komen. We willen in ieder geval aan het einde van het jaar alle zaken beoordeeld hebben, maar dat is dan exclusief een eventueel bezwaar en beroep. Ik snap dat dat lang duurt. Deze kinderen verkeren in een onzekere situatie en willen graag duidelijkheid. Die willen wij graag bieden, maar helaas is die onzekerheid nu niet ineens verdwenen, het kan nog een paar maanden duren. Wel beloof ik dat we zo snel mogelijk te werk gaan en dat iedereen kan rekenen op een zorgvuldige afhandeling van zijn dossier.”

Voorwaarden Afsluitingsregeling

De belangrijkste voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning zijn dat de betrokken persoon:

  • Op 29 januari 2019 in Nederland verbleef;
  • Op het moment van indiening van de oorspronkelijke aanvraag (of op enige moment tussen 1 februari 2013 en 29 januari 2019) jonger was dan 19 jaar;
  • Ten minste 5 jaar voor het bereiken van het 18e levensjaar een asielaanvraag heeft ingediend;
  • Zich niet aan Rijkstoezicht heeft onttrokken;
  • Zijn/haar lopende procedures intrekt bij verblijfsverlening op grond van de Afsluitingsregeling.

Verder mag er geen sprake zijn van zogenoemde contra-indicaties. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er sprake is geweest van verstoring van de openbare orde, het niet meewerken aan het vaststellen van de identiteit of wanneer het kind gedurende het verblijf in Nederland niet beschikbaar is geweest voor vertrek.