Foto COA

Informatief COA-stripboek uitgereikt

“Ik vind het heel mooi en handig”, zegt de 12-jarige Eline uit Iran. Samen met Rania (11) uit Eritrea kregen zij op 13 februari in Middelburg officieel als eerste het informatieve COA-stripboek ‘Ik woon gewoon’ uitgereikt. Eline en Rania wonen op het azc in Middelburg, waar COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker met deze verrassing naartoe is gekomen.

“Ik werk nu vier weken voor het COA. Dat ik vandaag deze strip aan jullie mag uitreiken, is het leukste wat ik tot nu toe heb mogen doen”, aldus Milo Schoenmaker tijdens de uitreiking. Het stripboek is gemaakt voor kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar. De ondertitel van het stripboek luidt: ‘Tips en trucs voor een succesvol verblijf op een COA-locatie’. Naast het Nederlands is de strip ook beschikbaar in het Frans, Engels, Farsi, Tigrinya en Arabisch.

Vijftien belangrijke onderwerpen
De strip is een belangrijk product uit het project Verbeteren leef- en speelomgeving. Een van de doelstellingen van dit project was om de voorlichting aan kinderen en jongeren te verbeteren. Uit een inventarisatie kwamen vijftien belangrijke onderwerpen. Denk aan stress, school, vrije tijd, huisregels, liefde, zwemmen en waar kinderen en jongeren meer informatie kunnen vinden.  Striptekenaar Geza Dirks werd gevraagd om deze onderwerpen op een leuke manier te behandelen. Dirks maakte eerder al in opdracht van VluchtelingenWerk een stripboek voor deze doelgroep.

Nieuwsgierig geworden?
Wil je de COA-strip ’lk woon gewoon’ lezen? Klik dan hier voor de Nederlandse versie. Dit stripboek project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit de Europese Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF).

Lichte afname asielinstroom in 2018

Begin februari zijn de asielinstroomcijfers 2018 gepubliceerd. Anders dan voorgaande jaren is er meer inhoudelijke uitleg gegeven over de cijfers. De lichte afname van de instroom betekent niet dat de IND er minder werk aan heeft, want de afhandeling van de actuele aanvragen vergt nog steeds veel tijd en aandacht.

De aangegeven instroomgetallen bestaan uit een berekening van drie soorten asielaanvragen die door de IND worden onderscheiden, te weten 'eerste asielaanvragen', 'herhaalde asielaanvragen' en 'aanvragen van (ingereisde) nareizigers'. Nareizigers zijn gezinsleden (echtgenoot, partner of kind) van mensen die in ons land al een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben gekregen. Zij kunnen dan een aanvraag indienen voor gezinshereniging.

Meer informatie
Asieltrends

IND werkt hard aan kortere doorlooptijden

De IND werkt hard aan het terugdringen van de doorlooptijden. De doorlooptijd bij asielaanvragen is de periode tussen de aanmelding van een asielzoeker bij de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) en het eerste besluit van de IND op het asielverzoek.

Om de doorlooptijd te verkorten heeft de IND in 2018 al extra medewerkers geworven, ongeveer 200 fte. Ook dit jaar wordt de capaciteit uitgebreid, met ongeveer 150 fte. We zijn in gesprek met VluchtelingenWerk Nederland (VWN) over maatregelen om de doorlooptijden nog verder te verkorten.

De door VWN geschetste wachttijd (van bijna anderhalf jaar) is een niet gevalideerde prognose. Want daarbij wordt géén rekening gehouden met de maatregelen die de IND neemt en heeft genomen om de doorlooptijd te verkorten.

De gemiddelde doorlooptijden (1e asielaanvraag) waren in 2018:
Ø  Dublin: 14 weken
Ø  Veilige landen: 3 weken
Ø  Algemene asielprocedure: 16 weken
Ø  Verlengde asielprocedure: 46 weken

Het percentage asielaanvragen dat in de Verlengde asielprocedure wordt afgedaan is relatief laag. Het merendeel van de zaken wordt binnen een redelijke termijn door de IND afgedaan. De wettelijke beslistermijn om te beslissen op een asielaanvraag in de Algemene Asielprocedure bedraagt maximaal 6 maanden. In de Verlengde Asielprocedure bedraagt de wettelijke beslistermijn maximaal 18 maanden. Maar een aanvrager hoeft niet altijd de hele beslistermijn af te wachten. Daar waar dat kan, beslist de IND sneller.

COA-bestuurslid Peter Siebers gaat naar Zorginstituut

Lid van het bestuur Peter Siebers van het COA gaat per 1 mei beginnen aan een nieuwe uitdaging. Hij wordt bestuurslid van het Zorginstituut Nederland.

Siebers is sinds maart 2013 lid van het bestuur van het COA en portefeuillehouder bedrijfsvoering.

Aan de slag in het zorgdomein
"Binnenkort zou ik aan mijn zevende jaar als bestuurder bij het COA beginnen", zegt hij. "We hebben met elkaar fantastisch en zinvol werk. Ik geniet van wat ik mag doen en toevoegen. Toen echter de vacature voor de raad van bestuur van het Zorginstituut onder mijn aandacht werd gebracht, begon het ook te kriebelen! Voor mij is dit een kans om het zorgdomein in te stappen. Een domein met grote maatschappelijke dilemma's, bijvoorbeeld als het gaat om afwegingen van kwaliteit, kosten en ethiek."