Foto openazcdag.nl

DT&V genomineerd voor RBB Award

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is een van de drie nominaties voor de RBB Award 2019 van de Rijksbrede Benchmark Groep. ‘Samen werken aan terugkeer met perspectief’ werd verkozen uit 11 inzendingen.

DT&V staat voor de opgave vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven rechtmatig en respectvol te laten terugkeren. Anders dan vaak wordt gedacht, gaat het daarbij niet alleen over beleid, handhaving en gedragsbeïnvloeding, maar óók over hulpverlening. DT&V werkt hiervoor samen met inter- en niet-gouvernementele organisaties. Om deze werkwijze te illustreren, is het terugkeerproject The Green Way van Solid Road uitgelicht. Dit terugkeerproject richt zich specifiek op Armeense gezinnen.

Kijken en vergelijken
De Rijksbrede Benchmark Groep is een netwerk van inmiddels 41 dienstverlenende organisaties in de publieke sector. De RBB Groep maakt zich sterk voor leren van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken en het vergelijken van prestaties. Via het netwerk is het mogelijk om good practices bij elkaar onder de aandacht te brengen en van elkaar te leren.
De interne jury waardeerde de inzending van de DT&V vooral hoog op de criteria samenwerken, toegevoegde waarde en originaliteit. Naast DT&V gaan RVO (Brexit Impact Scan) en DUO (Stapsgewijze vernieuwing in grote ICT programma’s) door naar de finale. Die wordt gehouden op 23 september a.s. tijdens het RBB congres Leren in Uitvoering 2019. DT&V zal dan de best practice pitchen ten overstaan van het grote publiek.

www.rbbgroep.nl

Verhalen '25 jaar COA'

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers bestond op 1 juli precies 25 jaar. Op de website van de opvangorganisatie vertellen (oud)medewerkers, (oud)bewoners en (oud)vrijwilligers over hun ervaringen. Mooie herinneringen, ontroerende gebeurtenissen. De eerste drie verhalen zijn gepubliceerd. 

Locatiemanager Jannet Boven (nu ebtl Hoogeveen) vertelt hoe zij 25 jaar geleden bewoner Mehran Pourmiri in azc Musselkanaal leerde kennen. Ze komen elkaar nog altijd tegen, inmiddels als samenwerkingspartners.

Anneke Sikkema begon haar COA-loopbaan in Vledder. Momenteel is ze lid van het COA-team van Records- en Datamanagement. Waarom voor haar driemaal is scheepsrecht voor haar loopbaan bij het COA opgaat, vertelt ze in haar verhaal.

Daniëlle van der Giessen en Cora Rosenthal solliciteerden op dezelfde functie. Meer dan 25 jaar later worden ze nog steeds vaak in één adem genoemd. Ze zagen hoe de organisatie door de jaren heen ontwikkelde en er groeide een hechte vriendschap. 

De komende weken en maanden verschijnen meer verhalen, interviews en vlogs. En deze week: de tijdlijn ‘25 jaar COA’.

Hebt u als vrijwilliger bij het COA gewerkt? Of als oud-medewerker? Bent u een oud-bewoner? Ook uw verhalen zijn van harte welkom. Stuur ons een mail!

Landelijke open dag asielzoekerscentra op 28 september 2019

Op zaterdag 28 september 2019 van 13.00 – 16.00 uur is de Open azc dag. Veel asielzoekerscentra openen hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc en ontmoetingen tussen Nederlanders en bewoners te laten plaatsvinden. De Open azc dag is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Vorig jaar trok de Open azc dag ruim 19.000 bezoekers.

Met het openstellen van de deuren van azc’s willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terug naar het land van herkomst.

Jubilea
De organisaties staan dit jaar stil bij hun jubilea. IND en COA bestaan 25 jaar en VluchtelingenWerk Nederland behartigt al 40 jaar de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. 

Nationale Burendag
De Open azc dag vindt wederom plaats op Nationale Burendag. De organisaties willen hiermee benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland sluiten zich hier van harte bij aan.

Op  www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de Open azc dag.

Asielinstroom in mei 2019

In mei bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.152. Dat is een daling ten opzichte van april toen de totale instroom 2.335 bedroeg.

Eerste asielaanvragen
Het aantal eerste asielaanvragen in mei bedroeg 1.627. Dat is een daling ten opzichte van april: 1867. De top 5 van landen waar de meeste eerste asielaanvragen vandaan kwamen bestaat uit: Nigeria (237), Syrië (195), Iran (142), Turkije (88) en Marokko (73). 

Herhaalde asielaanvragen  en nareizigers
Het aantal herhaalde asielaanvragen in mei bedroeg 275. Dit is een stijging ten opzichte van april  (254). De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (41), Iran (31), Irak (25), Libië (16) en Syrië (15).  

Het aantal ingereisde nareizigers in de maand mei vertoont een stijging ten opzichte van de maand april, te weten 250 tegenover 214. De top 5 van landen waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (107), Syrië (76), Afghanistan (15), Irak (10) en Jemen (10). 

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 61. Dat is een daling ten opzichte van april (82). De top 3 van de herkomstlanden bestaat uit: Syrië (12), gedeelde 2e plaats Eritrea, Marokko en Gambia (8) en Irak (5).

Commissie Van Zwol publiceert onderzoeksrapport

De Onderzoekscommissie 'Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht', ook wel de commissie Van Zwol genoemd, heeft op 4 juni haar onderzoeksrapport opgeleverd. Dit is door het ministerie aan de Tweede Kamer gestuurd.

De commissie werd eind in oktober 2018 aangesteld om onderzoek te doen naar alle aspecten die bijdragen aan het langdurig verblijf van vreemdelingen na één of meerdere afwijzingen. Daarnaast onderzocht de commissie mogelijke oplossingen om langdurig verblijf zonder verblijfsrecht tegen te gaan. Bijzondere aandacht gaf de commissie aan (gezinnen met) kinderen.

Grote professionaliteit en oprechte betrokkenheid
Ten behoeve van haar onderzoek heeft de commissie binnen de kleine keten – en dus ook bij de IND-de afgelopen maanden verschillende medewerkers gesproken. In het rapport geeft de commissie daarover onder andere aan: "De analyse en aanbevelingen leggen grote nadruk op de uitvoering. Dit is echter geen verwijt naar 'de' uitvoering, met name IND, DT&V, AVIM en COA. Tijdens werkbezoeken en in gesprekken met deze organisaties heeft de commissie grote professionaliteit en oprechte betrokkenheid van medewerkers ervaren. De Nederlandse uitvoerende diensten in de asielketen functioneren, zo blijkt uit Europees en ander vergelijkend onderzoek, meer dan gemiddeld goed."

Samenvatting aanbevelingen
Het volledige rapport van de commissie staat op Rijksoverheid.nl. De aanbevelingen zien met name op het sturen op doorlooptijden, het investeren in een zorgvuldige behandeling van de eerste asielaanvraag en het kenbaar maken van de manier waarop belangen van kinderen daarin zijn meegewogen. Tot slot beveelt de commissie aan om in te zetten op verhoging van aantoonbaar vertrek.

Aangifte mensenhandel leidt niet tot uitstel Dublinoverdracht

De vreemdelingenketen heeft te maken gehad met een toename van vreemdelingen die aan hebben gegeven aangifte mensenhandel te willen doen, maar daartoe nog niet in gelegenheid gesteld zijn.

Dit had tot gevolg dat Dublinoverdrachten pas doorgang konden vinden als de Dublinclaimant in Nederland in de gelegenheid is gesteld om aangifte te doen. Op dinsdag 18 juni 2019 heeft de Raad van State echter geoordeeld dat wel kan worden uitgegaan van de rechtmatigheid van een voorgenomen overdracht. De vreemdeling kan dan aangifte doen van mensenhandel in de lidstaat waarnaar hij wordt overgedragen.