Foto openazcdag.nl, Eurint

Landelijke open dag asielzoekerscentra op 28 september 2019

Op zaterdag 28 september van 13.00 - 16.00 uur is de Open azc dag. Veel asielzoekerscentra openen hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc en ontmoetingen tussen Nederlanders en bewoners te laten plaatsvinden. De Open azc dag is een initiatief van het COA, ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland. De landelijke open dag wordt dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd. Vorig jaar trok de Open azc dag ruim 19.000 bezoekers.

Met het openstellen van de deuren van azc’s willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven en bezoekers uitnodigen met hen in gesprek te gaan. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Organisaties vertellen meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of terug naar het land van herkomst.

Jubilea

De organisaties staan dit jaar stil bij hun jubilea. Samen met de IND bestaat het COA 25 jaar en behartigt VluchtelingenWerk Nederland al 40 jaar de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. 

Nationale Burendag

De Open azc dag vindt wederom plaats op Nationale Burendag. De organisaties willen hiermee benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Nationale Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, ministerie van Justitie & Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland sluiten zich hier van harte bij aan.

Op  www.openazc.nl is meer informatie te vinden over de Open azc dag.

Uitnodiging COA Integratie Congres op maandag 4 november 2019

Inburgerings-activiteiten in asielzoekerscentra heeft het COA de afgelopen jaren flink uitgebreid. Om de integratie en participatie van bewoners zo vroeg mogelijk op te starten en een doorgaande leerlijn te bewerkstelligen, werken wij samen met het Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Meer weten over wat het COA doet op het gebied van vroege integratie en participatie en hoe we samenwerken? Kom naar het eerste COA Integratie Congres op maandag 4 november 2019.

Op het COA Integratie Congres krijgt u een goed beeld over wat statushouders bij het COA al doen op het gebied van integratie en participatie aan de hand van good practices, veelal in samenwerking met externe partners van het COA. Tijdens deze dag delen we ervaringen en gaan we op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Dat doen we in diverse parallelsessies en plenair.

Koolmees, Ghorashi en Fokke & Sukke

Minister Wouter Koolmees van het ministerie van SZW spreekt tijdens het congres over de Veranderopgave Inburgering. Daarnaast verwelkomen we hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de VU Halleh Ghorashi. Fokke & Sukke laten ook hun licht schijnen op de onderwerpen die aan de orde komen.

Meld je nu aan.

Nieuwe app ondersteunt Afrikaanse grensbewaking

Met hulp van o.a. DT&V is er een app ontwikkeld voor grensbewakingsautoriteiten van landen die belangrijk zijn voor het terugkeerbeleid. Op 13 september is deze app feestelijk overhandigd aan de opleidingsschool van de immigratiedienst van Tanzania.

Dit gebeurde tijdens de viering van het tienjarig jubileum van het IOM African Capacity Building Centre for Migration Management (ABC) tijdens een bijeenkomst van UN IOM in Genève, in aanwezigheid van de heer Kitinusa, Chief of Mission IOM Tanzani, en de heer Qasim Sufi, staf/manager African Capacity Building Center UN IOM. Ook Ewald Riks, de nieuwe algemeen directeur Internationale Aangelegenheden van de DT&V, was erbij.

De Passport Examination Procedure Mobile Application (PEPM 2.0 App) is ontwikkeld met financiële steun van Nederland en Italië, ter aanvulling op de bestaande trainingen en procedures. Met de app kunnen autoriteiten een paspoort controleren op twee echtsheidskenmerken, zonder dat daarvoor een netwerkverbinding nodig is. Zo kan de pasfoto op de chip in het paspoort worden uitgelezen, zodat deze direct kan worden vergeleken met de foto van de houder van het paspoort. Dit draagt bij aan een snelle controle.

De app is bedoeld voor landen waarmee Nederland een terugkeerrelatie heeft maar zal op termijn via de website van UN IOM beschikbaar zijn voor meer landen.

Prinsjesdag 2019

Op 17 september was het Prinsjesdag. Wat staat er in de plannen en wat betekent Prinsjesdag voor de vreemdelingenketen?

Het komende jaar wordt ingezet op minder illegaliteit en een snellere terugkeer.
Het terugdringen van doorlooptijden bij de afhandeling van asielverzoeken is een belangrijke opgave. Stapeling van asielaanvragen wordt tegengegaan door herhaalde aanvragen sneller te behandelen en eerder af te doen. Om dit mogelijk te maken, trekt het kabinet in 2020 134 miljoen uit en wordt daar bovenop nog eens structureel 65 miljoen extra geïnvesteerd. Er wordt scherper onderscheid gemaakt in de asielprocedure tussen asielzoekers die wel en niet kans maken op rechtmatig verblijf, waarna direct werk kan worden gemaakt van integratie, dan wel terugkeer. Wie wordt afgewezen, moet het land verlaten. Het ministerie werkt aan afspraken met herkomstlanden over het terugnemen van eigen onderdanen.

De opvangcapaciteit wordt flexibel gemaakt, zodat efficiënter wordt meebewogen bij een grotere of verminderde instroom. De disproportionele overlast door een beperkte groep vreemdelingen wordt onverkort hard aangepakt, waarbij steeds wordt gekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn.

Meer informatie: Rijksoverheid.nl

Bron: Persbericht Ministerie van JenV

Asielinstroom in augustus 2019

In augustus bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.361. Dat is een daling ten opzichte van juli, toen de totale instroom 2.641 bedroeg.  

Eerste asielaanvragen

Het totaal aantal eerste asielaanvragen in augustus bedroeg 1.895. Dat is een daling ten opzichte van juli: 1.968. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (345), Nigeria (177), Iran (133), Turkije (107) en Marokko (89). Een opvallende 6e plaats in de top 10 wordt ingenomen door de asielaanvragers uit de Russische Federatie (83).

Herhaalde asielaanvragen en nareizigers

Het aantal herhaalde asielaanvragen in augustus bedroeg 147. Dit is wederom een daling ten opzichte van de maand eerder (juli: 214) en het laagste aantal in 2019. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (25), Irak (17), Azerbaijan en Marokko (9), Iran en Nigeria (8).

Het aantal ingereisde nareizigers in de maand augustus (319) vertoont een daling ten opzichte van de maand eerder (juli: 459). De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (129), Syrië (67), Jemen (25), Pakistan (19) en staatloos (17).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 109. Dat is een stijging ten opzichte van juli (90). De top 5 van herkomstlanden bestaat uit: Syrië (31), Marokko (28), Eritrea en Gambia (8) en Afghanistan (7).

Janet Helder neemt afscheid als bestuurslid COA

Janet Helder vertrekt per 1 oktober bij het COA. Zij gaat naar het UWV als lid van de Raad van Bestuur.

Janet Helder is sinds maart 2013 bestuurslid van het COA met de portefeuille Uitvoering. In die periode speelde de hoge instroom van vluchtelingen. Het COA had de uitdagende taak om in korte tijd noodopvang en extra opvanglocaties te realiseren. Tijdens haar bestuursperiode heeft het COA zich onder meer ontwikkeld in de begeleiding van asielzoekers.

Janet Helder: “Ik kijk terug op een boeiende periode bij het COA. De hoge instroom was een enorme klus voor het COA, net als de krimp die daarop volgde. Tegelijkertijd hebben we ingezet op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de begeleiding van asielzoekers. Of het nu gaat om terugkeer of integratie, we ondersteunen bewoners op weg naar de toekomst. We voeren onder meer een programma uit op het gebied van vroege integratie en participatie. Bewoners die een status krijgen, gaan direct aan de slag met de Nederlandse taal, met voorinburgering en met screening en matching als voorbereiding op toetreding tot de arbeidsmarkt. Daar hebben statushouders wat aan, het helpt hen om een goede start te maken in de Nederlandse samenleving.”

Joeri Kapteijns nieuw bestuurslid

Helder wordt opgevolgd door Joeri Kapteijns, die per 1 november 2019 wordt benoemd tot bestuurslid. Kapteijns was de afgelopen 4 ½ jaar werkzaam als directeur Regie Migratieketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Vanuit die rol is hij al uitstekend ingevoerd in het thema migratie en de rol van het COA hierin.  

Tweehoofdig bestuur

Het COA is bezig met een proces van organisatieontwikkeling. Hierin is vastgesteld dat het bestuur uit twee personen zal bestaan. Met de komst van Joeri Kapteijns zal het bestuur van het COA in november compleet zijn. De bestuursleden zullen de verdeling van portefeuilles in onderling overleg vaststellen.

Eurint-programma bijna afgerond

In 2010 lanceerde de DT&V het European Integrated Return Management Network (Eurint). Eind dit jaar stopt Eurint als programma. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is nu bezig de laatste activiteiten over te dragen aan Frontex.

De belangrijkste doelstelling van het Eurint-netwerk is het bijeenbrengen van Europese operationele experts op het gebied van gedwongen terugkeer, voor het uitwisselen van diepgaande informatie, opleiding, ontwikkeling van best practices en versterking van de samenwerking tussen autoriteiten en experts in de lidstaten en daarbuiten. Wat begon met vier lidstaten, is uitgegroeid tot een stevig netwerk van terugkeerexperts uit dertig landen. Sinds de aftrap van Eurint zijn meer dan 130 werkgroepvergaderingen georganiseerd en hebben honderden Europese terugkeerexperts deelgenomen aan de activiteiten van het netwerk. Dit heeft geleid tot allerlei producten en gezamenlijke werkwijzen. Deze maand vindt de laatste ‘steering group meeting’ plaats.

Europese samenwerking

In het verleden werkten de lidstaten van de EU en Schengenlanden vaak gescheiden als het ging om terugkeersamenwerking met landen van herkomst en doorreislanden. DT&V heeft als initiatiefnemer en penvoerder van Eurint een sterke bijdrage geleverd aan Europese operationele terugkeersamenwerking en het bevorderen van solidariteit tussen de lidstaten. Op dit gebied zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Denk aan een versterkte EU-inzet op een brede migratieaanpak en terugkeer, waaronder samenwerking met landen van herkomst en autoriteiten van doorreislanden. Maar ook het uitgebreide mandaat van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex om EU-lidstaten te ondersteunen, is hier een voorbeeld van.

Eurint

COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker blikt terug én vooruit

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker begon op 15 januari 2019 bij het COA. Hij vertelt over de indrukken die hij er de afgelopen zeven maanden heeft opgedaan, over drie ambities en over de belangrijke onderwerpen die momenteel spelen.

U hoort Milo Schoenmaker erover in bijgaand filmpje, opgenomen op het azc in Amersfoort. De foto's zijn met name van een werkbezoek van onze bestuursvoorzitter aan het azc in Rotterdam.