Dit artikel hoort bij: VreemdelingenVisie 26

Kort nieuws

Tekst Heleen Grimmius
Foto Chris Lans

Geen Open azc dag, wel online binnenkijken

Vanwege het coronavirus gaat de landelijke Open azc dag dit jaar helaas niet door. Dat vinden wij heel jammer! Graag hadden we ook dit jaar weer mooie ontmoetingen gerealiseerd tussen bewoners en de buurt. Toch willen we je graag laten zien hoe het leven in een azc eruit ziet. Dat doen we vanaf 26 september in de film ‘Azc in Beeld’.

In de korte film ‘Azc in Beeld’ vertellen Ayoub, een bewoner van azc Den Helder, en medewerkers van het COA, IND, DT&V en VWN je graag meer over het dagelijkse leven in een azc. Kijk de film vanaf zaterdag 26 september op azcinbeeld.nl. Nu al nieuwsgierig? Bekijk de trailer!
 

Nieuwe website en brochure DT&V

Vanaf vandaag ziet www.dienstterugkeerenvertrek.nl er anders uit dan eerst. De content is overgezet naar het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Daarmee heeft de site eenzelfde ‘look and feel’ gekregen als de meeste andere websites van de Rijksoverheid.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal wijzigingen door te voeren. Zo is de content van de site www.terugvoerplicht.nl nu op de site ondergebracht. Op de vernieuwde site is alle informatie over de regels en werkwijze bij terugkeer ondergebracht bij ‘Het vertrekproces’. Het onderdeel ‘Ondersteuning bij terugkeer’ is nieuw, en gaat specifiek in op hulp bij terugkeer en herintegratie.

Op de site is ook de herziene brochure van DT&V te downloaden, met extra informatie over de werkwijze, in het bijzonder de methodiek Werken in gedwongen kader.

Eerste Europese terugkeervlucht in coronatijd

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft in samenwerking met België, Duitsland, Frankrijk en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) voor het eerst in coronatijd een gemeenschappelijke terugkeervlucht georganiseerd.

De vlucht met bestemming Bagdad en Erbil is op 2 september jl. vanuit Duitsland vertrokken met aan boord vijftig Iraakse migranten die zelfstandig terug wilden en konden keren, van wie twee uit Nederland. De vlucht is uitgevoerd met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Bovendien kregen de Iraakse migranten hygiënepakketten uitgereikt. Na aankomst in Irak zijn ze door het IOM opgevangen voor hulp bij hun herintegratie.

Het coronavirus heeft een grote impact op het internationale vliegverkeer. Ook de zelfstandige terugkeerprojecten, die met nationale en Europese middelen worden gefinancierd, zijn hierdoor geraakt. Deze eerste Europese terugkeervlucht is georganiseerd om tegemoet te komen aan de bestaande behoefte aan terugkeerondersteuning. De vlucht is ondersteund door de EU en gefinancierd door het Europees Grens- en Kustwacht Agentschap (FRONTEX).

Versoberde opvang voor asielzoekers uit veilige landen

Een deel van nieuwe asielzoekers die Nederland binnenkomen, vangt het COA vanaf medio september versoberd en separaat op. Het doel is beter beschikbaar zijn voor een snelle afhandeling van hun asiel- en/of vertrekprocedure.

Het gaat om mensen uit veilige landen en mensen die in een ander land al een asielstatus hebben. De nieuwe opvangvorm past bij de relatieve korte tijd dat zij in Nederland verblijven, omdat zij doorgaans weinig kans op een verblijfsvergunning maken.

De versoberde opvang realiseren we in afgescheiden delen van de opvanglocaties in Budel en Ter Apel. Aanvankelijk voor maximaal 30 mensen per locatie. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) handelt hun asielverzoeken versneld af. Deze asielzoekers maken doorgaans weinig kans op asiel in Nederland. Met deze versoberde opvang en betere beschikbaarheid voor de procedures is de verwachting dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor deze groep. Lees meer

EMN brengt onderzoek uit over naturalisatie: verschillen in EU-lidstaten

Als nationaal contactpunt voor het Europees Migratienetwerk (EMN) levert EMN Nederland veelvuldig bijdragen aan vergelijkend beleidsonderzoek binnen Europa. Recent is onderzoek gedaan naar de verschillen in naturalisatieprocedures.

De procedures en wet- en regelgeving voor naturalisatie voor migranten van buiten de EU verschillen per EU-lidstaat. Vorige maand publiceerde EMN Nederland een benchmark over naturalisatie. Hoe verhoudt de situatie in Nederland zich tot andere lidstaten? Welke procedures en regels hanteren lidstaten? Wat zijn de onderlinge overeenkomsten en verschillen?

Uitkomsten
Enkele opvallende uitkomsten waarin EU-lidstaten verschillen:
- In 16 lidstaten die aan het onderzoek hebben meegedaan, is het niet nodig om
   afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Negen lidstaten,
   waaronder Nederland, vereisen dat wel afstand wordt gedaan van de
   oorspronkelijke nationaliteit, met enkele uitzonderingen.
- In 3 EU-landen, namelijk Zweden, Cyprus en Ierland, hoeft men niet aan
   taalvereisten te voldoen om te naturaliseren. Dit terwijl in 22 andere lidstaten,
   zoals Nederland, kennis van de officiële taal wel een voorwaarde is voor
   naturalisatie. In Nederland wordt het vereiste taalniveau voor naturalisatie
- In Nederland wordt bij een naturalisatieaanvraag de economische of financiële
  situatie niet meegenomen in de beoordeling. In 14 lidstaten gebeurt dit wel.
   gewijzigd van A-2 naar B-1.

Het volledige onderzoeksrapport tref je op de website van EMN Nederland aan.

Inspectie JenV: terugkeer ook in 2019 veilig, zorgvuldig en humaan

Op 10 augustus heeft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol het inspectierapport Periodiek beeld Toezicht op terugkeer 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden.

De inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) concludeert dat terugkeer onder toezicht in de regel veilig, zorgvuldig en humaan verloopt. In het rapport gaat de Inspectie vooral in op de operationele afspraken tussen de verschillende partijen, het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en de overdracht van informatie. Verbeteringen zijn te behalen bij de informatie-uitwisseling tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld over persoons- en medische kenmerken van de vreemdeling en persoonlijke bezittingen.

COA-meerjarenstrategie is verschenen

De meerjarenstrategie van het COA is verschenen. In dit document is de kern van wat het COA doet – het opvangen en begeleiden van asielzoekers – uitgewerkt in concrete, meetbare doelstellingen voor de komende 5 jaar.

In de meerjarenstrategie zijn de voor het COA belangrijkste trends in kaart gebracht. Met die trends zijn vervolgens scenario’s voor de organisatie uitgewerkt. Samen met de opdracht aan het COA, missie en kernwaarden leiden die tot een aantal doelstellingen voor de komende jaren. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt tot en met operationeel niveau – zo concreet en meetbaar mogelijk. In de routekaart van de meerjarenstrategie staat in welk jaar het COA met welke doelstellingen aan de slag gaat. Download hier de meerjarenstrategie COA 2020-2025.