Foto Mediatheek

Terugkeerondersteuning voor niet-Oekraïners

Niet-Oekraïners die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht, krijgen hulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) wanneer zij terug willen keren naar het land van herkomst of een ander land waar hun toegang is gewaarborgd.

Staatssecretaris van der Burg heeft op 30 maart in een bredere Kamerbrief bekend gemaakt dat derdelanders uit Oekraïne, ongeacht nationaliteit, in aanmerking kunnen komen voor zowel basisvertrek- als herintegratieondersteuning. De DT&V en de IOM verzorgen het vertrek voor deze doelgroep. Medewerkers van IOM bieden in samenwerking met DT&V informatie en voorlichting op diverse opvanglocaties. De mogelijkheden van vertrek zijn verwerkt in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners.

Maatregelen om wachttijd voor nareis te verkorten

De IND heeft maatregelen genomen om de wachttijd voor nareizigers te verkorten. Het nareisbeleid wordt op een aantal punten aangepast, zo wordt bijvoorbeeld meer rekening gehouden met de administratieve praktijk in het land van herkomst en minder hoge eisen gesteld aan het bewijs om een biologische gezinsband aannemelijk te maken.

Om te voorkomen dat nareizigers lang moeten wachten wordt in lopende aanvragen bepaalde aanvullende onderzoeken beperkt. Op dit moment beslist de IND bij een derde van de aanvragen voor nareizigers buiten de wettelijke termijn van zes maanden. 

Tijdelijke maatregelen om achterstand in te lopen
Naast de aanpassingen in het nareisbeleid zijn tijdelijk aanvullende maatregelen genomen om de wachttijd te verkorten. De IND beperkt in lopende aanvragen bepaalde aanvullende onderzoeken. Hiermee zou sneller besloten moeten kunnen worden op ongeveer 9000 aanvragen.

Meer aanvragen dan voorheen
Het aantal aanvragen voor nareis neemt toe, omdat we meer asielaanvragen krijgen en verhoudingsgewijs vaker inwilligen. De afgelopen maanden ontvangt de IND gemiddeld 250 aanvragen per week. Het opheffen van de coronamaatregelen heeft als gevolg dat aanvragen die de afgelopen twee jaar niet gedaan konden worden alsnog binnenkomen. Door reisbeperkingen was het voor nareizigers niet altijd mogelijk om het benodigde inreisvisum voor Nederland  op te halen bij een Nederlandse ambassade in het buitenland.

Versnelling uitstroom vergunninghouders naar hotels en accommodaties

Omdat er de afgelopen periode te weinig nieuwe opvangplekken voor asielzoekers zijn gerealiseerd en er te weinig opvangplekken beschikbaar komen door de uitstroom van vergunninghouders, kunnen asielzoekers die het asielproces instromen in Ter Apel niet verder doorstromen naar geschikte locaties elders in het land.

Daarom heeft het kabinet in het veiligheidsberaad van 28 maart aangekondigd dat het COA op korte termijn - vooruitlopend op de definitieve huisvesting in gemeenten - maximaal 20 vergunninghouders per gemeente onder zal brengen in hotels en andere accommodaties in de gemeenten die verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting. Lees hier meer over de aanpak versnelling uitstroom.

Werkinstructies, informatieberichten en landeninformatie van de IND openbaar

Naast de werkinstructies en landeninformatie, zijn nu ook de informatieberichten van de IND openbaar gemaakt. In deze documenten staat uitleg over beleid en jurisprudentie, instructies over een procedure of de actuele situatie in een land van herkomst. De documenten zijn te raadplegen via de website van de IND.

De IND wil een transparante uitvoeringsorganisatie zijn en maakte afgelopen jaar al veel documenten openbaar. De IND heeft besloten om naast alle werkinstructies en landeninformatie voortaan alle informatieberichten openbaar te maken. Dat lukt niet met alle documenten. Werkinstructies en informatieberichten waar privacy of nationale veiligheid in geding zijn of die met vertrouwelijke bedrijfsgegevens, worden niet openbaar. De IND anticipeert hiermee tevens op de komst van de Wet open overheid.

Nieuwe video over het werk van een regievoerder

Terugkeer is een complex werkveld. Regievoerders van DT&V proberen daarbij de vreemdeling zoveel mogelijk te bewegen Nederland zelfstandig te verlaten, maar soms is gedwongen vertrek noodzakelijk. In een nieuwe video vertelt regievoerder Cecile hoe zij hier in de praktijk mee omgaat.

In de film zegt Cecile: “Als regievoerder ga ik in gesprek met de vreemdeling en luister ik goed naar wat er speelt. Voor mij is het van belang dat de vreemdeling weet wat er gaat gebeuren en goed terecht komt. Dat klinkt misschien raar omdat je ook gedwongen vertrekken realiseert, wat voor niemand leuk is. Ik probeer in de gesprekken die neigen naar gedwongen vertrek, in te spelen op uitleggen wat dat voor iemand betekent. Zodat als het daadwerkelijk het zover is, ik in ieder geval zeker weet dat ik er alles aan heb gedaan om mensen goed op de hoogte te brengen van wat er gaat gebeuren.”

Bekijk de film

OHBA-regeling voor gemeenten geactualiseerd

Gemeenten kunnen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen een beroep doen op de 'Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers' (OHBA-regeling). Deze regeling is geactualiseerd. De nieuwe OHBA-regeling treedt vanaf 1 april 2022 in werking.

Kinderen die in een azc wonen, gaan naar basisscholen in gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw of huur en het onderhoud van schoolgebouwen. Daarom kunnen gemeenten een vergoeding van het COA krijgen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen in de OHBA-regeling.

Onderzoek aankomstinformatie asielzoekers

Asielzoekers krijgen bij aankomst in een azc informatie over het wonen en leven in het azc. Het COA heeft het WODC laten uitzoeken of asielzoekers zich goed en tijdig geïnformeerd voelden. De asielzoekers met wie is gesproken zijn redelijk tevreden over de inhoud en de timing van de informatie, maar noemen ook verschillende punten waarop verbetering in de informatieoverdracht mogelijk is. Kijk op coa.nl voor meer informatie en het onderzoeksrapport.