Foto Pixabay

COA: 10.000 opvangplekken nodig in 2020

Het COA heeft per 1 april 2020 ruim 5.000 extra opvangplekken nodig. Ook wil het COA tien in 2020 aflopende bestuursovereenkomsten verlengen. Dit zijn ook ongeveer 5.000 opvangplekken.

In november 2019 is niet alleen duidelijk geworden dat de opvangcentra vol zitten, maar ook dat er het komende jaar een hogere bezetting is dan verwacht. Het COA vangt op dit moment meer dan 27.000 asielzoekers op.

Tot 1 januari 2021 laat de meest recente prognose een groei zien tot ongeveer 31.500 asielzoekers. Uitgaande van deze prognose is er in de loop van het jaar behoefte aan 10.000 opvangplekken:

  • Op korte termijn, per 1 april 2020, hebben we ruim 5.000 extra opvangplekken nodig.
  • Daarnaast kunnen circa 5.000 plekken gerealiseerd worden door het verlengen van bestuursovereenkomsten van tien huidige opvanglocaties.
  • Bij het niet slagen van deze verlengingen hebben we nog 5.000 opvangplekken nodig.


Dit is het meest waarschijnlijke scenario. Als de instroom toeneemt of de doorstroom of uitstroom afneemt, zal de opvangbehoefte groter zijn.

Om de extra capaciteit te realiseren is hulp nodig van gemeenten. Dit schrijven de leden van de Landelijke Regietafel aan de Commissarissen van de Koning. Er wordt gevraagd de Regionale Regietafels opnieuw in te zetten om nieuwe opvangplaatsen te realiseren. De regietafels zijn in 2015 en 2016 gebruikt bij het realiseren van de toen benodigde opvangcapaciteit.

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: “Het is belangrijk dat we het capaciteitsvraagstuk als een gezamenlijke opgave aangaan en dat de Regionale Regietafels hierin een rol gaan vervullen.”

Landelijke regie
Het COA werkt bij capaciteitsontwikkelingen nauw samen met de partners aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waarin de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Commissarissen van de Koning (CdK) vertegenwoordigd zijn.

Taskforce Moldaviërs

De afgelopen tijd zijn in Ter Apel diverse bussen met Moldaviërs gearriveerd en dit heeft veel aandacht gekregen van de media. Voor deze urgente problematiek is onder leiding van de Directie Regie Migratieketen (DRM) een taskforce opgericht waarin alle betrokken ketenpartners vertegenwoordigd zijn.

Van de groep Moldaviërs is inmiddels bekend dat een aanzienlijk deel al in andere EU-lidstaten zonder succes asiel heeft aangevraagd. De inschatting is dat zij ook in Nederland weinig tot geen kans maken op een asielvergunning. Deze groep maakt daarmee oneigenlijk gebruik van de asielprocedure en de COA-opvang. Dit gaat ten koste van de keteninzet op andere zaken en de beschikbare opvangcapaciteit. De aanpak van deze doelgroep heeft dan ook hoge prioriteit.

Zelfstandige terugkeer
Binnen de keten zijn inmiddels verschillende maatregelen genomen om het snelle vertrek van deze doelgroep zoveel mogelijk te bewerkstelligen. Zo worden sinds 15 november alle procedures van Moldaviërs afgedaan in Budel. Hierbij wordt ingezet op zelfstandige dan wel gedwongen terugkeer naar Moldavië in plaats van Dublin-overdracht. Verder kunnen alle Moldavische migranten gebruik maken van het REAN-programma dat door het IOM wordt uitgevoerd, waarbij de ondersteuningsbijdrage voor Moldavische migranten is verlaagd naar €40 per persoon. Ook is de opvang versoberd.

Zoeken naar zekerheid – Onderzoek naar de Nederlandse asielprocedure

​Ralph Severijns promoveerde onlangs op het proefschrift 'Zoeken naar Zekerheid. Een onderzoek naar de vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de IND in de Nederlandse asielprocedure.' Severijns, die voor zijn onderzoek 36 IND-medewerkers interviewde en zelf enige tijd bij de IND werkte, vertelde op maandag 9 december in het Auditorium van het ministerie van J&V over zijn bevindingen.  

Het asielrecht wordt gekenmerkt door onzekerheid. Veel van de informatie die tijdens een asielprocedure wordt ingebracht, kan immers niet worden geverifieerd. Severijns: 'Er worden dus fundamentele beslissingen genomen die een grote impact op iemands leven kunnen hebben, die voor een deel gegrond zijn op vrij onzekere informatie. Daarvoor bestaan uiteraard wel regels, maar ook die bieden ruimte voor interpretatie. Hoe hoor- en beslismedewerkers regels in de praktijk moeten toepassen, is voor hen ook niet altijd zeker. De vraag die mij al sinds mijn tijd bij de IND bezighoudt, is 'hoe doen mensen dat dan'? Hoe zorg je er telkens weer voor dat je in al die procedures tot een besluit komt?'

Professionele ruimte
Severijns heeft niet alleen gekeken naar hoe medewerkers omgaan met onzekerheid, maar ook naar de professionele ruimte die zij hebben om regels te interpreteren en zo nodig daarvan af te wijken. Severijns: 'Mijn conclusie is dat die ruimte er in vrijwel alle fases van de asielprocedure is, en dat daar soms een verschillende invulling aan wordt gegeven. Hoe groter de onzekerheid is over de betrouwbaarheid van informatie, hoe groter de ruimte lijkt om te bepalen wat jij in jouw zaak gaat doen.'

COA levert 30.000 dekens aan Griekenland

Het COA levert 30.000 dekens aan Griekenland, bedoeld voor de verschillende vluchtelingencentra in dat land. Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid had de Griekse autoriteiten de dekens toegezegd tijdens haar recente bezoek aan Griekenland. De dekens zijn inmiddels afgeleverd.

De Griekse opvangorganisatie RIS (Reception and Identification Service) zorgt voor verdere distributie van de dekens naar de eilanden. Het COA werkt al enige tijd samen met RIS. Eerder heeft het COA al medewerkers naar het Griekse eiland Samos gestuurd om te helpen bij de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).

Griekse opvangorganisatie bezoekt Nederland
De Griekse organisatie voor de opvang van vluchtelingen bracht op 4 en 5 december een bezoek aan Nederland. Het COA bespreekt met RIS hoe de opvang in Griekenland structureel verbeterd kan worden, zodat dit soort noodhulp in de toekomst niet meer nodig is. Ook heeft RIS belangstelling voor het bewoners registratie systeem van het COA. Daarover hebben reeds verkennende gesprekken plaatsgevonden.

Mijn IND is live!

Een belangrijke mijlpaal voor de IND en zijn klanten: Mijn IND is live!

Mijn IND biedt de (particuliere) klant de mogelijkheid om online informatie te raadplegen over zijn situatie. Het maakt daarbij niet uit of de klant een asiel-, naturalisatie- of reguliere aanvraag heeft lopen, al een vergunning heeft of bezwaar heeft aangetekend tegen een beslissing. Iedereen kan inloggen, als je maar een DigiD hebt. Mijn IND is niet bedoeld voor bedrijven of ketenpartners, zij hebben een eigen portaal.

De vreemdeling en/of sociaal referent kan via IND.nl met DigiD en sms inloggen, waarna de volgende informatie van hemzelf of van de gezinsleden zichtbaar wordt:
     - Gegevens (persoons- en adresgegevens)
     - Aanvragen (status van lopende aanvragen)
     - Verblijfsvergunning (informatie over de verblijfsvergunning)
     - Vervolgmogelijkheden (mogelijkheid tot verlenging of nieuwe aanvraag)

Waarom is Mijn IND ontwikkeld?
Met het portaal wil de IND de online dienstverlening verder verbeteren zodat de IND steeds transparanter wordt voor de klant. Daarnaast wil de IND het gemak voor de klant verhogen.

Staatssecretaris brengt officieel bezoek aan Nigeria

Eind november bracht staatssecretaris Ankie Broekers-Knol een officieel bezoek aan Nigeria. Tegelijk reisde een handelsdelegatie onder leiding van minister-president Mark Rutte naar Nigeria.

Capaciteitsopbouw
Bij het bezoek is gesproken over de aanpak van illegale migratie en mensenhandel. Nederland zet in op capaciteitsopbouw in het Afrikaanse land en op verbetering van grensbewaking. Dat is nodig, want veel Nigerianen willen het land verlaten op zoek naar een betere toekomst. Verwacht wordt dat de bevolking tussen nu en 2050 stijgt van 190 miljoen naar 400 miljoen mensen. Ook is afgesproken de goede samenwerking op terugkeer verder te versterken.

Trainingen
Broekers-Knol heeft in Nigeria onder andere afgesproken dat ze de Nigeriaanse grensbewakers gaat voorzien van een app om offline paspoorten te kunnen controleren. Dit is de app PEPM 2.0, waaraan ook DT&V een financiële bijdrage heeft geleverd. Ook investeert DT&V in de relatie via de trainingen ‘Hostmanship’ aan de Nigeriaanse immigratiedienst. Verder worden grensbewakers getraind en wordt er expertise uitgewisseld tussen Europese en Nigeriaanse officieren van justitie ter bestrijding van mensenhandel en grensoverschrijdende criminaliteit.

Een verslag van het bezoek is te zien op Channel Network Afrique.

COA gastheer van Internationaal EASO-symposium

In het kader van ’25 jaar COA’ is op 4 december het symposium “The integrated approach in arrival centers for asylum seekers – a good model for Europe?” georganiseerd. Het was een onderdeel van de jaarlijkse EASO-bijeenkomst, die dit jaar in Den Haag werd gehouden.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol was aanwezig en benadrukte het belang van een integrale aanpak en het belang van het delen van best practices tussen ketenorganisaties in Nederland, maar ook opvangorganisaties in Europa.

Het symposium gaf de ruim 100 deelnemers de gelegenheid het gesprek aan te gaan over een integrale benadering in aankomstcentra. De werkwijze in Ter Apel werd daarbij als voorbeeld genomen. Onder de deelnemers waren naast collega’s uit andere Europese landen ook samen-werkingspartners als de Nationale Politie, de Koninklijke Marechausse, de IND en de DT&V aanwezig. Daarnaast waren er vertegenwoordigingen vanuit de ministeries van Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Asielinstroom in oktober 2019

​In oktober bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.695. Dat is wederom een stijging ten opzichte van de maand eerder (september: 2.637) en tevens het hoogste aantal per maand van dit jaar.

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in oktober bedroeg 2.104. Dat is een stijging ten opzichte van september: 2.037. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (403), Moldavië (204), Algerije (132), Nigeria (121) en Turkije (113).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen in oktober bedroeg 197. Dit is een stijging ten opzichte van de maand eerder (september: 176). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (24), Syrië (21), Iran (18), Republiek van Noord Macedonië (13) en Algerije (12).

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers in de maand oktober (394) is lager dan in september (424).  De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Syrië (183), Eritrea (118), staatloos en Jemen (20), Turkije (11) en Oeganda (8).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 122. Dat is een stijging ten opzichte van september (100) en tevens het hoogste aantal per maand van dit jaar. De top 5 van bestaat uit: Syrië (32), Eritrea en Marokko (18) Afghanistan en Algerije (8), Gambia (6), Irak en onbekend (5).

Meer informatie
Asieltrends.