Foto Mediatheek Rijksoverheid

COA bereidt extra buffercapaciteit voor

Het COA bereidt  aanvullende buffercapaciteit voor. Dat is nodig omdat de huidige opvanglocaties vol zijn.

Vorig jaar maakte het COA bekend dat het in 2020 minstens 5.000 extra opvangplaatsen nodig heeft. Verder lopen er in 2020 en 2021 tien bestuursovereenkomsten af voor verschillende locaties die het COA graag wil verlengen. Met gemeenten en provincies werkt het COA aan de zogeheten regionale regietafels aan het vinden van nieuwe locaties. Ook worden gesprekken gevoerd met gemeenten over verlenging van aflopende overeenkomsten. Om reeds in gang gezette inspanningen kracht bij te zetten komt de landelijke regietafel migratie en integratie opnieuw bijeen.

Op korte termijn zijn er nog geen nieuwe opvanglocaties beschikbaar. Daarnaast sluit op 30 maart de tijdelijke opvang van asielzoekers in Duinrell, een opvanglocatie met bijna 1.000 plaatsen. Het COA heeft dringend nieuwe opvangplaatsen nodig en onderzoekt nu welke grootschalige  locaties op korte termijn gebruikt kunnen worden om asielzoekers op te vangen. 

Een mogelijke optie voor buffercapaciteit is het gebruik van evenementenhallen. Opvang in reguliere locaties verdient nadrukkelijk de voorkeur boven het gebruik van evenementenhallen. Het COA hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel nieuwe opvang te vinden, zodat de extra buffercapaciteit  niet gebruikt hoeft te worden.

Zoals eerder aangegeven moet de capaciteit voor de opvang van asielzoekers om meerdere redenen worden verhoogd. Er is sprake van een licht hogere instroom.  Ook worden niet alle asielaanvragen binnen de vastgestelde termijnen afgehandeld, waardoor asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang blijven. Bij de uitstroom van statushouders speelt ook krapte op de woningmarkt een rol. Het COA vangt op dit moment ruim 27.000 asielzoekers op.

De Tweede Kamer is door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid per brief geïnformeerd over de voorbereidingen die het COA momenteel treft.

Onderzoek EMN naar staatloosheid

Het Europees Migratienetwerk heeft recent onderzoek gedaan naar staatloosheid in de EU, evenals naar de mogelijkheden voor inbewaringstelling van afgewezen asielzoekers die nog een beroepsprocedure hebben lopen.

Hoe stellen EU-lidstaten staatloosheid vast? Wat betekent deze erkenning in de praktijk voor staatloze migranten? Het EMN-onderzoek gaat uitgebreid in op de situatie in de EU-staten die het 'Verdrag betreffende de status van staatlozen' (1954) en/of het 'Verdrag tot beperking der staatloosheid' (1961) hebben ondertekend.  In de Europese Unie zijn naar schatting 400.000 mensen die erkend staatloos zijn of geen vastgestelde nationaliteit hebben (UNHCR, 2018). Het aantal als staatloos geregistreerde kinderen in de EU was in 2.100 in 2017, vier keer zoveel als in 2010. Het onderzoek (Inform) kwam tot stand met medewerking van de EMN-contactpunten in 25 EU-lidstaten en experts van diverse internationale organisaties.

Vreemdelingenbewaring
Kan een asielzoeker, in afwachting van een beroepsprocedure na afwijzing van zijn/haar asielaanvraag, worden vastgehouden? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vroeg via EMN Nederland aan andere EU-lidstaten of ze tijdens de beroepsfase van de asielprocedure vreemdelingenbewaring kunnen voortzetten. Dit blijkt in de meeste EU-lidstaten (plus Noorwegen) het geval te zijn. Er is specifiek gevraagd of de gronden van de Opvangrichtlijn voor vreemdelingenbewaring óók gelden voor het voortzetten van de bewaring in de beroepsfase.

In Nederland kan een asielzoeker als een asielaanvraag is afgewezen in beroep gaan. In afwachting van de uitkomst van de beroepsprocedure kan asielzoeker in bewaring worden gesteld. Bewaring van asielzoekers is vastgelegd in artikel 8/lid 3 van de Opvangrichtlijn.

Naar de onderzoeken.

Asielinstroom in januari 2020

In januari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.585. Dat is nagenoeg identiek aan de maand eerder (december: 2.584).

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in januari bedroeg 1.968. Dat is een stijging ten opzichte van december: 1.934. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit Syrië (563), Algerije (145), Marokko (103), Nigeria (98) en Iran (87).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen in januari bedroeg 150. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (december: 168). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (25), Iran (19), Irak (12), Nigeria (7) gevolgd door Eritrea, Marokko, Pakistan, Russische Federatie en Syrië (elk 6). 

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers in de maand januari (467) is lager dan in december (482).  De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (262), Syrië (109), Jemen (36), staatloos (9) en Somalië (7).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 139. Dat is een stijging ten opzichte van december (133). De top 5 van landen herkomst bestaat uit: Syrië (60), Marokko (12), Algerije (11), Eritrea (10) en Irak (8).

Meer informatie
Asieltrends januari 2020: hoofdrapport
Asieltrends januari 2020 bijlage: Eurostat data

Korte documentaire ‘Wij zijn het COA’

Wat gebeurt er allemaal in een asielzoekerscentrum? Hoe is het om op een opvanglocatie te werken? De nieuwe, korte documentaire ‘Wij zijn het COA’ geeft antwoord op deze vragen.

Veel mensen weten niet precies hoe de professionals van het COA asielzoekers opvangen en begeleiden. Om een beeld te geven over ons werk te geven, volgt deze film een en woonbegeleider, een programmabegeleider, een casemanager, een amv-begeleider, een casemanager participatie en een strategisch adviseur.

Methodisch werken en begeleiden
Deze film laat zien hoe de professionals van het COA op een methodische wijze werken en begeleiden. De film is dan ook gemaakt binnen het project ‘Methodisch werken en begeleiden’ met steun van het Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF).

Meer informatie
Nieuwsbericht: korte documentaire ‘Wij zijn het COA’

Drie directeuren voor het COA

Het COA krijgt drie directeuren. Pauline van Schie- van der Schee, werkzaam als operationeel directeur bij Zo Kinderopvang Holding, wordt directeur Opvang & Begeleiding. Linda Sas, werkzaam als directeur bij Woningcorporatie Ymere, wordt directeur Vakontwikkeling en -ondersteuning. Ernst Vissers, werkzaam als directeur bij Rijkswaterstaat, wordt directeur Bedrijfsvoering. Op 1 april komen de nieuwe directeuren in dienst. Vanaf 1 mei, als het COA overgaat naar een nieuwe organisatiestructuur, zullen zij in functie zijn als directeur.

Pauline van Schie- van der Schee: directeur Opvang & Begeleiding
Pauline van Schie (51) is op dit moment operationeel directeur van de Zo Kinderopvang Holding, waar zij verantwoordelijk is voor de totale dienstverlening en voor alle operationele activiteiten. Zij gaat leiding geven aan de directie Opvang & Begeleiding van het COA. Haar directie is verantwoordelijk voor de begeleiding van bewoners en voor het bieden van passende opvang en optimale leefbaarheid en veiligheid op locaties. Zij gaat de regiomanagers en de managers met specifieke portefeuilles als logistiek, amv, bijzondere opvang en hervestiging aansturen. Ook de bewonerslogistiek valt onder haar verantwoordelijkheid. 

Linda Sas: directeur Vakontwikkeling en -Ondersteuning
Linda Sas (47) is op dit moment directeur Concernzaken bij Woningcorporatie Ymere, waar zij verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de transformatieportefeuille. Zij heeft brede managementervaring in verschillende functies, veelal in de zakelijke dienstverlening (onder meer bij KPN, Logica, Heineken) en in de publieke sector. Zij gaat leiding geven aan de nieuwe directie Vakontwikkeling en -Ondersteuning en wordt verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de begeleiding van bewoners, onder meer op het gebied van integratie, participatie en terugkeer.

Ernst Vissers: directeur Bedrijfsvoering
Ernst Vissers (48) is sinds 2017 directeur Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement bij Rijkswaterstaat. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Eindhoven als concernhoofd Control, Concernhoofd Grond en Vastgoed/directeur Vastgoed en als concernhoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Ook werkte hij in diverse managementfuncties  bij onder meer het Korps Landelijke Politiediensten, bij het Politiekorps Gelderland Zuid en bij de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Ernst Vissers gaat leiding geven aan de directie Bedrijfsvoering van het COA en wordt verantwoordelijk voor de ondersteuning van de totale organisatie op het gebied van (financiële) administratie en inkoop, huisvesting, (management)informatie, ICT, HRM en operationele taken op het gebied van juridische zaken.

Nieuw directieteam
De drie directeuren gaan collegiaal samenwerken in het nieuw te vormen directieteam. COA bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Ik ben er blij mee dat deze drie ervaren en enthousiaste directeuren het COA komen versterken. Het COA maakt een transitie door om wendbaarder en omgevingsgerichter het werk te doen. Wij kijken er als bestuur naar uit om samen met hen en met de collega’s van het COA de transitie naar de nieuwe organisatiestructuur te realiseren.”