Foto Mediatheek

IND zoekt honderden nieuwe medewerkers

Alleen in het eerste half jaar van 2022 zocht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al ruim 500 nieuwe medewerkers. Het gaat om de invulling van ruim 170 verschillende functies, variërend van hoor- en beslismedewerker voor asielaanvragen, ICT-professionals, procesvertegenwoordigers, medewerkers in de postkamer, communicatieadviseurs en loketmedewerkers.

De opgave voor de tweede helft van het jaar is nog niet vastgesteld en mede afhankelijk van de fluctuerende instroom van aanvragen. Sinds begin dit jaar wordt permanent geworven voor ICT-ers, procesvertegenwoordigers en hoor- en beslismedewerkers. Dat is – zeker gezien de krapte op de huidige arbeidsmarkt en de specifieke kenmerken die we vragen – een flinke uitdaging. Maar wel een belangrijke, stelt directeur-generaal Rhodia Maas: ‘We staan als IND aan de lat voor een ontzettend relevante maatschappelijke opgave: zorgvuldig en tijdig beslissen. Alleen met genoeg en goed personeel kunnen we die opdracht aan. Medewerkers zijn daarbij ons belangrijkste kapitaal.’


Bovendien is het volgens Maas prachtig werk: ‘Bij de IND kun je echt iets betekenen, maar het vergt ook wat van je. Een besluit op een aanvraag heeft veel impact op een mensenleven, of het nu een student is, een asielzoeker of iemand die wil naturaliseren. Ons werk doet ertoe. Het is prachtig om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.’

De IND zoekt in het hele land mensen die betrouwbaar, professioneel en rechtvaardig zijn, juist omdat we zo’n belangrijke rol spelen in veel mensenlevens. Ook mensgerichtheid is vanzelfsprekend een belangrijke waarde voor onze nieuwe collega’s. We zoeken mensen met het hart op de goede plek, die het leuk vinden om met hun werk bij te dragen aan onze maatschappelijke opdracht. Kortom, mensen die iets komen betekenen. De IND biedt afwisselend werk in een complexe omgeving, waarin je verschil kunt maken voor mensen en direct effect ziet van ontwikkelingen in de wereld.

Nieuwe prognose: behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers stijgt fors

Het COA is blij met de afspraken in het Veiligheidsberaad van 24 juni 2022 over het inzetten van crisisnoodopvang en het stimuleren van de uitstroom van statushouders. Voor de korte termijn geeft dit verlichting van de problematiek. Tegelijkertijd heeft het COA berekend, op basis van de laatste asielprognoses van het Ministerie van JenV, dat er eind dit jaar in totaal 51.000 opvangplekken nodig zijn.

Dit zijn er 9.000 meer dan eerder was berekend. Opgeteld bij het feit dat er de komende maanden meerdere bestuursovereenkomsten met gemeenten aflopen, waardoor 7.000 opvangplekken verdwijnen, betekent dit dat er in totaal 16.000 plekken bij moeten komen voor het einde van het jaar. Dit bestaat uit verlengingen van huidige locaties, het vervangen daarvan en het openen van nieuwe locaties.
Het lukt het COA momenteel niet om alle asielzoekers met recht op opvang een bed te geven en daarom zijn er acties op zowel de korte als de lange termijn nodig. Lees meer >

Aantal incidenten in COA-opvanglocaties daalt licht

Het aantal incidenten in de opvanglocaties van het COA daalde in 2021 licht ten opzichte van 2020 terwijl het aantal asielzoekers is gestegen. Het afgelopen jaar waren er 5.920 incidenten ten opzichte van 6.340 in 2020. Dat blijkt uit het op 21 juni door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerde rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

'Ik vind het bemoedigend dat net als in 2020 ook in 2021 het aantal incidenten is gedaald. Met name de incidenten waarbij sprake is van agressie en geweld. Deze positieve trend willen we blijven vasthouden en versterken. Niet alleen door stevige maatregelen op te leggen en samen te werken met de strafrecht- en migratiepartners maar ook door preventie. We willen juist voorkomen dat incidenten plaatsvinden', aldus COA-bestuurslid Joeri Kapteijns. Lees meer >

DT&V deelt ‘Stand van de uitvoering 2022’ met de Tweede Kamer

Op 10 juni heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) de eerste ‘Stand van de uitvoering 2022’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin maakt de dienst de werkwijze, resultaten, knelpunten en dilemma’s van het werkveld inzichtelijk. Voortaan zal er jaarlijks een Stand van de uitvoering verschijnen. Hiermee wil DT&V bijdragen aan de discussie over het realiseren van zijn maatschappelijke opgaven.

Externe stakeholders waarderen samenwerking met DT&V

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft bureau Motivaction een reputatieonderzoek laten uitvoeren onder organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Eind vorig jaar zijn interviews gehouden met contactpersonen op uitvoerings-, beleids- en bestuursniveau bij onder andere ngo’s, gemeenten, vertegenwoordigers uit de rechtspraak en private organisaties. Met een algemene score van 7,1 waarderen de stakeholders de DT&V voor een uitvoeringsorganisatie met een relatief hoog cijfer. Uit het rapport spreekt een overwegend positief beeld van de zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van de DT&V, inclusief een aansporing tot verdere ontwikkeling als proactieve speler in het migratienetwerk. Zie het volledige bericht op de website.

Jaarverslag COA is uit: ‘Iedereen telt mee’

Vorige maand verscheen het COA Jaarverslag 2021. Je leest in dit jaarverslag over opvang, maar ook over de begeleiding die wij bieden. En over samenwerking, onder andere aan de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie en met gemeenten. Ook een overzicht per maand van de bijzonderheden tref je aan. Dit en veel meer in ons jaarverslag 2021. Lees hier het jaarverslag 'Iedereen telt mee' >

IND: Onze maatschappelijke opdracht wordt steeds ingewikkelder

De maatschappelijke opdracht van de IND om zorgvuldig en snel te beslissen op aanvragen van mensen die in Nederland willen verblijven, wordt steeds ingewikkelder door onvoorspelbare migratiestromen en complexe wet- en regelgeving. Dat schrijft de IND in zijn eerste Stand van de Uitvoering. Hierin staat wat de organisatie zelf doet om zijn werk te verbeteren, maar ook wat nodig is van anderen. 
 

Voor deze eerste uitgave van de Stand van de Uitvoering is een selectie gemaakt uit de knelpunten en uitdagingen die zijn opgehaald binnen de organisatie. De IND blijft dit structureel doen, onder meer door het jaarlijks uitbrengen van een Stand van de Uitvoering. Met deze eerste editie wil de IND de Tweede Kamer niet alleen informeren, ook zoekt de IND hiermee de samenwerking op om te werken aan oplossingen voor de geschetste knelpunten en uitdagingen.