Nobody Home

Op 14 december organiseerden IND, COA en DT&V een speciale vertoning van de voorstelling Nobody Home. In Nobody Home vertellen drie vluchtelingen openhartig over het leven op het asielzoekerscentrum, en hun ervaringen met de asielprocedure, en vertrekprocedures. Bij de vertoning waren medewerkers en vertegenwoordigers aanwezig van de vreemdelingenketen. Hoofd-IND Rob van Lint zei na afloop van de voorstelling: “Het maakt indruk om de andere kant van het verhaal te horen, ons wordt een spiegel voorgehouden.” Directeur DT&V Rhodia Maas benadrukte: “Dit zijn de mensen voor wie we het doen.” De voorstelling Nobody Home speelt nog tot half 2016. Voor meer informatie, zie: www.nobodyhome.nl

Taskforces bij COA

Het bestuur van het COA heeft besloten om de taskforces  ‘Noodopvang’, ‘Uitstroom’ en ‘Grote locaties’ in te stellen om de sterk toegenomen vraag naar opvangmogelijkheden als gevolg van de vluchtelingenstroom goed te organiseren. Dit zijn de drie meest urgente en kritieke dossiers, waar op korte termijn resultaten moeten worden behaald, naast de reguliere opvang en begeleiding op de azc’s. Door het instellen van taskforces krijgt de organisatie meer ruimte om zich te richten op strategische sturing en contacten met het departement. Elke taskforce is minimaal een jaar operationeel.

Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

Het kabinet ondertekende 27 november samen met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) en partners in de Vreemdelingenketen het ‘bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom’.

In het akkoord komen primair de uitbreiding van het aantal (nood)opvanglocaties aan bod (2500 extra opvangplekken per provincie). De planvorming hiertoe moet voor 1 februari 2016 gereed zijn. Daarnaast moeten er voor het einde van het jaar 500 extra noodopvangplekken in elk van de 25 veiligheidsregio’s worden gerealiseerd, voor de duur van drie tot zes maanden. Ook nadere compensatie van de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de crisisnoodopvang zijn opgenomen. Per plek en per nacht hebben gemeenten 40 euro vergoed gekregen. Dit bedrag is met terugwerkende kracht verhoogd tot 100 euro. Er worden regionale regietafels ingesteld, onder leiding van de Commissarissen van de Koning. Gemeenten, veiligheidsregio’s, provincie en het COA nemen deel aan de regietafels. Aan de regionale regietafels worden afspraken gemaakt over de concrete invulling van opvang van vergunninghouders in gemeenten, regionale verevening en (nood)opvang. Verder komen onder andere de kleinschalige amv-opvang, de huisvestingstaakstelling van gemeenten en de uitbreiding van huisvestingsmogelijkheden voor de uitstroom van vergunninghouders aan bod. Lees hierover meer in het bestuursakkoord.

Digitaal formulier spijtoptanten beschikbaar op dtenv.nl

Op dtenv.nl is sinds kort een formulier te vinden voor spijtoptanten. Het komt regelmatig voor dat vreemdelingen op eigen initiatief willen terugkeren. De DT&V kan daarbij ondersteunen. Vreemdelingen kunnen zich via dit formulier (ook beschikbaar in Engels) melden bij de DT&V.

College spreekt waardering uit

Het College voor de Rechten van de Mens heeft in de afgelopen weken bezoeken gebracht aan zeven opvanglocaties om zich een oordeel te vormen over de opvangvoorzieningen en de toegang tot de mensenrechten voor asielzoekers.

Het betrof bezoeken aan de crisisnoodopvang, de noodopvang en twee azc's. Het College spreekt haar waardering uit voor de inzet van gemeenten en het COA in de (crisis)noodopvang (cno). Ook zijn er enkele aanbevelingen, die betreffen de tijd dat mensen verblijven in de cno, de wachttijden, het onderwijs, de positie van kinderen en het aantal verplaatsingen, de voorzieningen van statushouders en inburgering. In een gesprek met het college is toelichting gegeven op de positie van kwetsbare groepen. Het COA hanteert de regel dat (hoog)zwangere vrouwen, amv en mensen die medische zorg behoeven, niet in de cno worden geplaatst.

Rode Kruis lanceert app voor vluchtelingen

Het Rode Kruis heeft begin december de Red Cross Refugee Buddy App gelanceerd. De app is bedoeld voor vluchtelingen in de (nood)opvang en bevat praktische informatie over onder meer medische hulp, het openbaar vervoer en de Nederlandse cultuur. Afgestemd met onder meer IND en COA biedt de app ook algemene informatie over de asielprocedure.

Meer weten over de Refugee Buddy App? Bekijk de film hieronder.

De film geeft een beeld van doel en inhoud van de Refugee Buddy App. Deze app, gemaakt door Het Rode Kruis Nederland, is ontwikkeld in afstemming met onder meer IND en COA.

Start Proeftuin COA en Randstad

COA en Randstad Nederland starten een pilot om 95 vergunninghouders te begeleiden naar werk. De organisaties willen de vergunninghouders, die nog in opvang verblijven bij COA, in een pilot van zes maanden bemiddelen en begeleiden naar regulier werk.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Randstad gevraagd mee te werken aan een pilot om vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfs- en werkvergunning) te helpen bij het vinden van werk. Het COA wil vergunninghouders meer mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt. Bovendien is het COA geïnteresseerd in het effect van een geslaagde bemiddeling op de snelheid van uitplaatsing naar een gemeente.

Het COA en Randstad willen in een half jaar tijd de vergunninghouders begeleiden en waar mogelijk bemiddelen naar regulier werk. Binnen deze pilot werkt Randstad samen met de azc’s in Utrecht en Musselkanaal. Het COA draagt 95 vergunninghouders voor aan Randstad, waarna per persoon een intake gesprek plaats vindt met een adviseur die kandidaten ook begeleidt en bemiddelt naar werk. De kandidaten zijn de Engelse taal machtig en willen graag aan het werk.

Door middel van de pilot willen het COA en Randstad een beter beeld krijgen van de werkachtergrond van de vergunninghouders en wat zij aan aanvullende begeleiding nodig hebben om naar regulier werk te kunnen in Nederland. Hierbij wordt naast de werkachtergrond gekeken naar opleidingen, diploma's en motivatie. Aan de hand hiervan wordt bepaald of en zo ja welke aanvullende trainingen en opleidingen ze nodig hebben.

Zelfstandigenregeling wordt toegankelijker voor startups

Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gaat de zelfstandigenregeling aanpassen om potentieel succesvolle buitenlandse startups meer ruimte te geven om te groeien. Buitenlandse startende ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de startupregeling kunnen als ze het startuptraject naar tevredenheid hebben afgelegd straks een verblijfsvergunning voor zelfstandigen krijgen.

Startups zijn startende ondernemers met een goed idee, veel potentie en mogelijkheden tot het creëren van banen. Dijkhoff wil met deze aanpassing “alle lichten op groen zetten voor ambitieuze, innovatieve ondernemers.”

Sinds 1 januari 2015 kunnen buitenlandse startups gebruik maken van de startupregeling waarmee ze één jaar de gelegenheid hebben van idee tot bedrijf te komen. Na dit jaar is het de bedoeling dat zij doorstromen naar de zelfstandigenregeling. Het duurt echter vaak langer voordat startende ondernemers aan de voorwoorden voor de zelfstandigenregeling voldoen, omdat zij vaak pas na twee jaar de groeifase bereiken. Om te voorkomen dat interessante startups waar in is geïnvesteerd alsnog moeten vertrekken wordt de regeling voor zelfstandigen aangepast. Deze wijziging gaat per 1 januari 2016 in.

Nieuwe directies DT&V 1 januari 2016 van start

Op 1 januari 2016 starten de nieuwe directies van de DT&V. Directie Toezicht en Maatregelen (DTM) en Directie Ondersteuning en Voorbereiden Terugkeer (DOVT) zijn het resultaat van de reorganisatie nationaal primair proces die in 2015 heeft plaatsgevonden. De nieuwe directies maken een flexibelere DT&V mogelijk door te kiezen voor regionaal georiënteerde afdelingen en afdelingen met afgebakende werksoorten. De Directie Toezicht en Maatregelen is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het vertrek uit Nederland van vreemdelingen die een maatregel opgelegd hebben gekregen en onderhoudt landelijk en regionaal de contacten met DJI, KMar en Politie. De directie Ondersteuning en Voorbereiden Vertrek is verantwoordelijk voor het voorbereiden van het vertrek uit Nederland van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en andere vreemdelingen vanuit een azc of een gemeente en die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en onderhoudt landelijke en regionaal de contacten met IND, COA en gemeenten. De voormalige directies (Voorbereiden Vertrek en Bewaring) worden hiermee opgeheven. De Directie Internationale Aangelegenheden blijft bestaan. Per 1 januari 2016 kunt u de gewijzigde contactgegevens op www.dtenv.nl vinden.

BRP-straat Ter Apel officieel

Gemeente Vlagtwedde, COA en IND ondertekenden op 1 december een convenant voor de BRP-straat in Aanmeldcentrum Ter Apel. Gemeenten in Nederland die zowel een aanmeldcentrum als een asielzoekerscentrum hebben, gebruiken de expertise van Vlagtwedde als basis voor de inschrijving van asielzoekers met een verblijfsvergunning in de BRP.

Een BRP-straat betekent dat het proces rond de registratie in de Basisregistratie Personen (BRP), het toekennen van een BSN-nummer en de uitgifte van verblijfsdocumenten eerder in de asielprocedure plaatsvindt, waardoor vreemdelingen met een verblijfsvergunning vanaf de aanmeldlocatie naar een azc gaan met de juiste documenten op zak. Daardoor wordt de latere inschrijving in de BRP bij de gemeenten van vestiging een kwestie van overschrijven en dat is sneller en eenvoudiger.

De eerste goede resultaten uit Ter Apel waren voor de gemeente Cranendonck en gemeente Doetinchem aanleiding om ook een BRP-straat te starten. Partijen die bij een BRP-straat zijn betrokken zijn de Koninklijke Marechaussee, Afdeling Vreemdelingen Identiteit en Mensenhandel (AVIM) , Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), Platform Opnieuw Thuis, COA en IND.