Foto Coverfoto: Martijn Beekman | Mediacentrum Defensie

Medaille voor leden Border Security Teams Griekenland

Marechaussees, andere militairen, politiemensen en medewerkers van IND, COA, DT&V, en DV&O die onderdeel uitmaakten van zogeheten Border Security Teams (BST) in Griekenland hebben op 10 november 2016 een medaille ontvangen. De Border Security Teams hebben de Griekse autoriteiten ondersteund bij grensbewaking, identificatie en registratie van asielzoekers en het inrichten van het terugkeerproces op Chios en Lesbos. De Border Security Teams deden hun bijdrage in het kader van een Frontex-operatie. Staatssecretaris Dijkhoff: “Ik ben trots op deze mannen en vrouwen. Ze hebben een bijdrage geleverd aan een belangrijke taak. Effectieve grensbewaking en goede identificatie en registratie van asielzoekers in Griekenland is in het belang van alle lidstaten, ook van Nederland.”

Het bijzondere aan het Border Security Team is dat zoveel verschillende disciplines samenwerken als een compleet team. Door de krachten van de deelnemende organisaties te bundelen, kunnen zij een bijdrage leveren aan vrijwel het hele traject dat migranten doorlopen. Zo is het team betrokken bij patrouilles en reddingsoperaties op zee, vervoer naar het registratiecentrum, identificatie, registratie en screening en terugkeer van migranten die niet voor asiel in aanmerking komen. Het Border Security Team is nog steeds actief.

Marokkanen en Algerijnen 34 procent eerste asielaanvragen in oktober

Het totale aantal asielaanvragen was in oktober 3.663, een toename van ongeveer 16% ten opzichte van de maand daarvoor (september: 3.151). In oktober ontving de IND 1.956 eerste asielaanvragen, 155 herhaalde asielaanvragen en 1.552 aanvragen van nareizende gezinsleden. De top 3 van nationaliteiten van vreemdelingen die een eerste asielaanvraag hebben ingediend wordt gevormd door Marokkanen (20%), Algerijnen (14%) en Eritreeërs (10%). Syriërs komen op de vierde plaats (7%). Het aantal Marokkanen en Algerijnen is sinds juli van maand op maand aan het stijgen. Daarentegen is het aantal eerste asielaanvragen uit de zes Westelijke Balkanlanden opnieuw gedaald ten opzichte van vorige maand.

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen is in oktober in vergelijking met de maand ervoor gestegen: van 127 in september naar 155 in oktober.
Afghanen staan nog steeds op de eerste plaats (28%), gevolgd door Irakezen (14%) en Somaliërs (9%).

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. In oktober 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 1.552. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van september (1.230). Hiervan heeft 75% (1.175) de Syrische nationaliteit.

AMV
Het aantal asielaanvragen van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) vertoont in oktober een lichte stijging ten opzichte van de maand september (206 resp. 173). De nationaliteit die in deze maand het meeste vertegenwoordigd was, is de Eritrese (57%).

Bekijk hier het volledige rapport.

COA beweegt mee met verlaagde instroom

De laatste ontwikkelingen rondom de asielinstroom en de afnemende behoefte aan opvanglocaties zijn voor het COA-bestuur aanleiding om de personele capaciteit verder naar beneden bij te stellen. Op korte termijn moet dit leiden tot een personeelsreductie van zo’n 30% op een personeelsbestand van bijna 4000 medewerkers. De instroom van asielzoekers is in 2016 fors lager dan werd verwacht. Eerder dit jaar werd daarom besloten de noodopvang af te bouwen en na de laatste bijeenkomst van de Landelijke Regietafel werd bekend dat een aantal lopende trajecten voor asielopvanglocaties wordt stilgelegd. Bestuursvoorzitter Gerard Bakker: “Bijsturing is nu noodzakelijk. Daar hoort bij dat wij het aantal medewerkers weer in lijn moeten brengen met het aantal mensen dat wij opvangen. Deze operatie raakt met name de flexibele schil van onze organisatie die bestaat uit personeel met een tijdelijk contract. Het gaat niet alleen om opvangpersoneel, maar ook om staf en management. Wij kunnen dit traject toekomstbestendig ingaan door de goede samenwerking in het kader van het bestuursakkoord. In de komende weken gaan wij dit zorgvuldig verder uitwerken.” Het COA-bestuur heeft besloten om gespreid af te schalen vanwege de onzekerheid die het asieldossier nog steeds omgeeft. Mocht de toekomst daarvoor aanleiding geven, zal de opvangorganisatie snel in staat zijn weer op te schalen. In het voorjaar wordt deze keuze opnieuw bekeken voor het najaar van 2017 en verder.

Asielzoekers naar gemeente met passende baan

Asielzoekers worden voortaan zoveel mogelijk ondergebracht in een gemeente waar werk is dat bij hen past. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de Tweede Kamer laten weten. Het besluit is ingegeven door een geslaagde proef in Doetinchem. De afgelopen maanden werden de werkervaring en het studieverleden van asielzoekers daar in kaart gebracht. Van de mensen met bruikbare ervaring kon 75% terecht in een gemeente die kans biedt op een passende baan. Zo kregen twee vissers een plaats in Den Helder, waar ze inmiddels al eens zijn meegevaren met de plaatselijke vloot. Tot dusver werden asielzoekers willekeurig verdeeld over het land. De aantallen die elke gemeente opvangt veranderen niet, maar ze worden volgens Asscher slimmer verdeeld. Bron: anp/ministerie van SZW

Rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2016 bekend

De Rapportage Vreemdelingenketen die in november verscheen, geeft op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten in de vreemdelingenketen over de eerste helft van 2016. Het aantal vreemdelingen dat aantoonbaar zelfstandig uit Nederland vertrekt, is in de eerste helft van 2016 gestegen met 141 procent, van bijna 1500 naar bijna 3500 vreemdelingen, zo zegt de rapportage. Het overgrote deel van het zelfstandig vertrek uit Nederland met hulp van de DT&V is vrijwillig, met behulp van IOM of een NGO. Het aantal vertrokken (ex-)asielzoekers is in de eerste helft van 2016 gestegen met 144 procent, van 900 naar 2200 vreemdelingen. De rapportage gaat ook in op de verscherpte controles van de KMar. Door intensievere controles zijn 700 illegale vreemdelingen meer aangetroffen (1120) dan in dezelfde periode vorig jaar (420). In de eerste helft van 2016 zijn bijna vijf keer zoveel illegalen die werden aangetroffen gedwongen vertrokken (870) dan in de eerste helft van 2015 (180).

Model-Bestuursovereenkomst opvanglocaties beschikbaar

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het COA hebben samen een model-Bestuursovereenkomst ontwikkeld voor de vestiging van een opvanglocatie voor asielzoekers. Dit model biedt gemeenten een helder overzicht van zaken die wel en niet opgenomen worden in een bestuursovereenkomst en geeft aan welke onderwerpen elders zijn geregeld en vastgelegd.

Breed pakket
De model-Bestuursovereenkomst (link is external) bestaat niet alleen uit een bestuursovereenkomst tussen een gemeente en het COA, maar biedt ook aanvullende informatie als documenten die een uitleg geven over zaken die in bestaande wet- en regelgeving zijn opgenomen en de mogelijkheid om aanvullende werkafspraken te maken.

Ondersteuning
Deze model-Bestuursovereenkomst ondersteunt het proces rondom de oprichting van een opvanglocatie. Het behandelt alle aspecten van het proces: waar moeten gemeenten en het COA aan denken, waar moeten ze rekening mee houden, welke termijnen moeten in acht worden genomen, etc. Daarbij is rekening gehouden met de belangen van gemeenten én van het COA.

Meer informatie

Voor vragen over de modelovereenkomst kunt u contact opnemen met het VNG Informatiecentrum via mail: informatiecentrum@vng.nl of telefoon 070 373 83 93.

Inzet Border Security Team Chios verlengd tot 1 februari 2017

Frontex en de KMar hebben lovend gereageerd op de actuele successen van het Border Security Team-concept (BST). Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om meerdere EU-lidstaten te laten deelnemen aan het BST. Frontex is vol lof over het BST-concept, waarvan de KMar aan de wieg stond. Ook zijn er veel positieve reacties op de bevordering van vrijwillige terugkeer en op het feit dat de DT&V diverse EU-partners, IGO’s/NGO’s en Griekse autoriteiten ter plekke bij elkaar heeft gebracht. De DT&V-bijdrage op Chios laat dagelijks zien dat het loont om integraal en gecoördineerd met illegale migranten over vrijwillige terugkeer in gesprek te gaan en te blijven. Onlangs besloot Frontex het BST-concept als werkwijze in hun activiteiten op te nemen. Frontex wil BST Chios verlengen, maar stelde wel een aantal voorwaarden. Eén voorwaarde is dat voortaan meerdere EU-lidstaten kunnen deelnemen aan een BST. Frontex vroeg Nederland daarom om de huidige missie op Chios tot 1 februari 2017 te verlengen en samen verder te praten over de voorwaarden voor verdere verlenging en het meer Europees maken. De DT&V heeft aan de KMar en Frontex laten weten hier positief in te staan.