Foto Pixabay

Komend half jaar woningen nodig voor 6.500 statushouders

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft gemeenten en provincies gevraagd om de tweede helft van dit jaar 6.500 asielzoekers met een verblijfsvergunning van een woning te voorzien. De zogeheten taakstelling werd besproken aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, waar ook de zoektocht naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra op de agenda stond.

Volgens de berekeningen zouden gemeenten eigenlijk 9.000 statushouders van een woning moeten voorzien in de tweede helft van 2020. Dit lijkt voor gemeenten op dit moment, mede vanwege de corona-crisis, een te grote opgave. Daarom is in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekozen voor een lager aantal.

De taakstelling kan richting de planning voor het volgende voorjaar na overleg met gemeenten en provincies nog worden bijgesteld. Daarbij worden de effecten van de corona-problematiek en het feit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) achterstanden aan het wegwerken is, meegenomen. De schatting van het aantal aanstaande vergunninghouders wordt twee keer per jaar gemaakt. De afgelopen jaren schommelde de taakstelling tussen 5.500 (afgelopen half jaar) en 23.000 (ten tijde van de hoge asielinstroom).

Meer opvanglocaties nodig
Aan de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie werd ook gesproken over de zoektocht naar nieuwe locaties voor asielzoekerscentra. Die zijn nodig, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nagenoeg vol zit. Inmiddels is een aantal afspraken met locaties verlengd. Het gaat dan om het azc Oisterwijk, waar ruimte is om 450 asielzoekers op te vangen. De tijdelijke opvang in attractiepark Duinrell is verlengd tot de zomer. Daar kunnen tussen de 650 en 930 asielzoekers terecht. Het in 2018 gesloten azc Musselkanaal met 428 plekken wordt deze zomer weer in gebruik genomen.

De recente verlengingen zijn echter nog onvoldoende om te zorgen voor genoeg ruimte bij het COA. Jetta Klijnsma, die namens de Commissarissen van de Koning deelneemt aan de Regietafel, spant zich samen met de andere Commissarissen in om met provincies en gemeenten te komen tot extra opvangplekken. Die inzet gaat de komende tijd onverminderd voort.

Meer informatie
Nieuwsbericht Rijksoverheid

Jaarcijfers 2019 IND: aantal aanvragen groeit sterk

Het totale aantal verblijfsaanvragen dat bij de IND binnenkomt, is voor het derde jaar op rij toegenomen. Daardoor is in 2019 het werkaanbod ook verder gegroeid. Zo is het aantal personen dat een aanvraag indient voor naturalisatie tot Nederlander fors gestegen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de IND .

De IND ontving in 2019 44.400 aanvragen voor naturalisatie, tegen 26.080 in 2018. Deze toename heeft te maken met de hoge asielinstroom van 2015. Het gaat om veel personen uit Syrië en Eritrea, die destijds een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij komen nu in aanmerking voor naturalisatie als zij aan de vereisten voldoen. De IND heeft in 2019 97% van de naturalisatieverzoeken ingewilligd.

Het werkaanbod groeit
Op alle fronten zag de IND in 2019 het aantal aanvragen stijgen. Ongeveer driekwart van de verblijfsaanvragen bestaat uit aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld voor studie, werk of gezinshereniging. Ook het aantal beslissingen van de IND groeit mee. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het totale aantal vreemdelingendocumenten dat de IND uitgeeft: 268.530 in 2019 tegen 237.800 in 2018.

Door personeelskrapte is de IND nog niet altijd in staat om tijdig op aanvragen te beslissen. Daarom zijn maatregelen aangekondigd om de besliscapaciteit van de IND te vergroten, met name om de doorlooptijden voor asielaanvragen (in spoor 4) te verkorten. Er is ook sprake van een toename van het aantal gerechtelijke procedures over beslissingen van de IND: 54.940 in 2019, tegen 46.590 in 2018. Bij de rechter houdt uiteindelijk 92% van de asielzaken en 83% van de reguliere zaken stand.

Jaarverslag COA 2019: ‘Beweging’

Vlak voor de publicatie van deze VreemdelingenVisie verscheen ook het jaarverslag 2019 van het COA met als titel ‘Beweging’. In dit verslag onder andere een drieluik-interview met commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, lid van het bestuur van de VNG Theo Weterings en bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA over de samenwerking aan de Landelijke Regietafel. Ketenmarinier Henk Wolthof vertelt in het jaarverslag over de aanpak van overlastgevende asielzoekers. Of lees de chat tussen minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en lid van het bestuur Joeri Kapteijns van het COA over integratie en inburgering. Dit en veel meer in het jaarverslag dat op de website van het COA is gepubliceerd.
Nieuwsgierig naar meer? Volg het COA op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn.

Ketenprocesbeschrijving VRIS geactualiseerd

De ketenprocesbeschrijving voor vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS), voorheen bekend als het VRIS-protocol, is recent geactualiseerd.

Als vreemdelingen strafbare feiten plegen, kan dat consequenties hebben voor hun recht op verblijf. De ketenprocesbeschrijving VRIS beschrijft de werkafspraken die tussen de verschillende betrokken partijen gemaakt zijn met het oog op de afstemming in de strafrechtketen.

In Nederland verblijvende criminele vreemdelingen kunnen verschillende maatregelen opgelegd krijgen. Het streven is om de criminele vreemdeling die niet langer rechtmatig verblijf in Nederland heeft, zoveel mogelijk aansluitend aan de gevangenisstraf uit te zetten. Met behulp van de ketenprocesbeschrijving weet iedere medewerker binnen de keten wie wat op welk moment moet doen om dit te realiseren.

De ketenprocesbeschrijving VRIS is opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Instellingen, het Openbaar Ministerie en de directie migratiebeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voorlichtingsvideo’s voor vreemdelingen

De DT&V heeft acht voorlichtingsvideo's gemaakt voor vreemdelingen die Nederland moeten verlaten.

De films zijn speciaal voor regievoerders gemaakt ter ondersteuning van hun werk. Korte animaties geven de vertrekplichtige vreemdeling informatie over zijn vertrek uit Nederland. Ook buitenstaanders krijgen met de video’s een beeld van de diverse werkprocessen, zoals vertrek met medische voorwaarden, Dublinclaims en vervangende reisdocumenten.

De video’s zijn er in het Nederlands en in het Engels en zijn te bekijken op het Youtube-kanaal van DT&V.

Annelore Roelofs nieuwe plaatsvervangend Hoofddirecteur IND

Annelore Roelofs is met ingang van 1 mei aanstaande benoemd in de functie van plaatsvervangend Hoofddirecteur van de IND. Roelofs treedt op als eerste vervangend bestuurder en is in ieder geval belast met het programma vernieuwing asiel.  Annelore is recent gestart met de aansturing van de Taskforce dwangsommen, deze rol zal zij ook na indiensttreding bij de IND blijven uitvoeren.

Roelofs heeft ruime ervaring in de politie- en justitieketen. Na haar studie rechten werkte zij onder meer als plaatsvervangend algemeen directeur van de Penitentiaire Inrichtingen, directeur Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding en als korpschef van de regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland. In haar meest recente functie als plaatsvervangend Hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen was zij onder andere belast met de portefeuille uitvoering.

"De IND is een prachtige organisatie met professionele en betrokken collega's, heb ik nu al mogen ervaren. Ik hou van uitvoeringsorganisaties, samen met collega's resultaten behalen, en lever graag een bijdrage aan hun ontwikkeling. Ik ben heel blij met de benoeming en verheug me op de samenwerking met hoofddirecteur Aly van Berckel en alle andere collega's", aldus Roelofs.