Foto DT&V

DT&V en IOM tekenen nieuwe REAN-overeenkomst en convenant

Op maandag 11 oktober 2021 ondertekenden Jannita Robberse van de Dienst Terugkeer en Vertrek en Antonio Polosa, Chief of Mission IOM Nederland, de REAN-overeenkomst 2022-2024, evenals het vernieuwde convenant.

De nieuwe REAN-overeenkomst en de financieringstoezegging door de DT&V stelt IOM ook de komende drie jaar in staat om migranten te ondersteunen bij hun vrijwillig vertrek uit Nederland. De nieuwe overeenkomst maakt het mogelijk daarbij nieuwe vormen van samenwerking tussen DT&V en IOM te verkennen als de nationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van terugkeer en herintegratie hierom vragen.

Verder bekrachtigden Robberse en Polosa de samenwerking tussen DT&V en IOM door het ondertekenen van het vernieuwde convenant. In het convenant staat onder andere hoe DT&V en IOM op verschillende niveaus met elkaar samenwerken, hoe de samenwerking bij het verkrijgen van (vervangende) reisdocumenten eruit ziet en welke informatie op welke wijze met elkaar gedeeld wordt.

Rhodia Maas benoemd als directeur-generaal

Rhodia Maas wordt met ingang van 1 februari aangesteld als directeur-generaal IND. Vrijdag 26 november stemde de ministerraad in met haar voordracht. Met haar komst naar de IND keert Maas terug naar het voor haar vertrouwde werk in de vreemdelingenketen.

Rhodia Maas kent de IND goed; eerder werkte zij er als directeur Stafdirectie Uitvoeringsbeleid. Sinds november 2016 is zij algemeen directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij onder andere algemeen directeur Dienst Terugkeer & Vertrek bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.  Rhodia Maas studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Eervol
"Ik ken de IND als een organisatie met betrokken professionals en ik kijk er dan ook erg naar uit om weer bij de IND te mogen werken", vertelt Rhodia Maas. "De IND heeft een grote verantwoordelijkheid het toelatingsbeleid zorgvuldig, tijdig en met oog voor de mens achter de aanvraag, uit te voeren. Dat moeilijke werk doet de IND onder het vergrootglas van politiek en media. Er ligt een stevige opgave om de komende jaren te werken aan betrouwbaarheid en responsiviteit van de organisatie. Ik heb er vertrouwen in dat we daar samen met alle betrokken (maatschappelijke) partners grote stappen in kunnen zetten. Ik vind het eervol dat ik hieraan leiding mag gaan geven."

Herziene Leidraad Terugkeer en Vertrek online

De Leidraad Terugkeer en Vertrek is volledig herzien en geactualiseerd. De laatste editie van de Leidraad Terugkeer en Vertrek dateerde uit 2015. Sindsdien is er veel veranderd binnen het vertrekproces. De afgelopen maanden heeft de Dienst Terugkeer en Vertrek samen met een ketenbrede werkgroep de inhoud volledig herzien.

Ook de vorm is aangepast. Uit een enquête onder gebruikers bleek dat een nieuwe Leidraad met name gebaat zou zijn bij kortere teksten, overzichtelijkere weergave en doorlopende actualisering. Daarom is de Leidraad geen pdf meer, maar volledig gepubliceerd in de vorm van webpagina’s op de site van de Dienst Terugkeer en Vertrek. 

De Leidraad Terugkeer en Vertrek beschrijft en biedt kaders voor de samenwerking binnen de migratieketen. De Leidraad biedt een overzicht van de ketenpartners, samenwerkingspartners, overlegvormen, opvangvormen en manieren van informatieuitwisseling. Verder wordt ingegaan op de het terugkeerproces, mogelijke oplossingsrichtingen en het signaleren en opschalen van individuele casuïstiek.

Asielinstroom in oktober 2021

De asielinstroom is voor de tiende maand op rij gestegen. In oktober bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 5.279. In september  bedroeg de totale asielinstroom 5.084. 

Eerste asielaanvragen
Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in oktober 3.887. In september was dat 3.956. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (1.528), Afghanistan (460), Jemen (430), Irak (207) en Turkije (205).

Evacuatie Afghanistan
Het bovengenoemde aantal van 460 bestaat voor het overgrote deel uit aanvragen die zijn ingediend door personen die uit Afghanistan zijn geëvacueerd. Het aantal asielaanvragen dat door evacuees is ingediend in de maand oktober is: 413.

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg in oktober 185. In september was dat 201. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Afghanistan (29), Iran (22), Syrië (21), Irak (16) en Somalië (15).   

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg in oktober 1.207. In september waren dat er 927. De top 5 van herkomstlanden van nareizigers bestaat uit: Syrië (888), Eritrea (75), Jemen (56), Turkije (53) en staatloos (39).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend met als doel "Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling" (AMV) bedroeg in oktober 361. In september waren dat 292. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (169), Irak (64), Jemen (27), Somalië en onbekend (beide 18) en Eritrea (17).

Overeenkomst tussen Nederland, België en Luxemburg over Dublinoverdrachten

Nederland, België en Luxemburg hebben op 26 oktober een administratief akkoord getekend met afspraken over de praktische toepassing van de Dublinverordening.

De focus van de overeenkomst ligt op de operationele samenwerking in individuele zaken, naast een sterkere dossieroverstijgende samenwerking. In de overeenkomst wordt onder andere ingegaan op mogelijkheden tot versnelde informatieuitwisseling tussen de lidstaten, het gebruik van verbindingsambtenaren en de verkorting van tijdslimieten op het gebied van procedures voor overname- en terugnameverzoeken onder de Dublinverordening. Daarnaast wordt in de overeenkomst stilgestaan bij bijvoorbeeld de praktische organisatie van transfers (inclusief aankondigingstermijnen) en de terugname van personen die reeds internationale bescherming genieten in een van de Benelux-landen. Bovendien biedt de  overeenkomst een mogelijkheid voor collectieve overdrachten.

Hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders van start

Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen is de Hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor vergunninghouders in het leven geroepen. Gemeenten worden opgeroepen om van deze regeling gebruik te maken, waarbij vergunninghouders – woonachtig in de asielopvang en in afwachting van definitieve huisvesting – alvast tijdelijk in hun toekomstige gemeente kunnen gaan wonen in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning.

Gemeenten kunnen gebruik maken van de HAR. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente krijgt een statushouder dan tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning totdat er huisvesting beschikbaar komt. Een statushouder binnen de regeling telt mee voor de taakstelling van die gemeente. Statushouders die binnen de HAR naar de gemeente verhuizen keren niet terug naar de COA-opvang. Er is budget om maximaal 2500 statushouders op deze manier eerder naar hun gemeente te laten verhuizen. Zo kunnen zij ook eerder beginnen met hun inburgeringstraject.

Gemeenten worden opgeroepen om met spoed gebruik te maken van deze regeling. Gemeenten die gebruik maken van de HAR ontvangen per statushouder eenmalig een vast bedrag. Met dat bedrag kan de gemeente tot zes maanden het tijdelijke onderdak en adequate begeleiding bekostigen.

Lees meer over de hotel- en accommodatieregeling.

Extra opvangplekken voor asielzoekers gerealiseerd, grotendeels tijdelijk

Het COA heeft sinds eind augustus duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers en statushouders in gebruik genomen. Deze, vooral tijdelijke, extra opvangplekken dragen bij aan de noodzakelijke verlichting van de problematiek in Ter Apel. Het COA blijft echter dringend op zoek naar meer vaste opvanglocaties voor de middellange termijn.

Van de nieuwe locaties is meer dan 80 procent tijdelijk, waarbij de looptijd varieert van 4 weken tot 6 maanden. Dit leverde, gecombineerd met een doorstijgende bezetting, eind november alweer nieuwe druk op de opvang op. De tijdelijke plekken moeten we vervangen door vaste plekken. Dit geldt eens te meer voor opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv), waar ook een groot tekort speelt. Lees meer over opvangcapaciteit COA.

Wilt u een pand aandragen - huur of koop? Neem dan contact op met het COA. Lees hierover meer op coa.nl/vastgoed.

Wet inburgering 2021

De nieuwe 'Wet inburgering 2021' treedt 1 januari 2022 in werking. Wat betekent deze wet voor de samenwerking tussen gemeenten en het COA?

De Wet inburgering 2021 heeft als doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat gemeenten de regie krijgen op inburgering, vanaf het moment dat het COA de inburgeringsplichtige aan de gemeente koppelt.

Doorlopende inburgering van COA naar gemeenten

Een goede samenwerking en informatieoverdracht tussen gemeenten en het COA is van belang voor een soepele start van de inburgering en een doorlopende lijn vanuit de opvang. Ook is het voor een succesvolle integratie van statushouders belangrijk dat inburgeringsactiviteiten van het azc aansluiten op die van de gemeente.

Samenwerking COA en gemeenten volgens 3 scenario’s

De samenwerking tussen het COA en gemeenten is door het ministerie van SZW, de VNG, Divosa en het COA uitgewerkt in een handreiking Scenario’s warme overdracht van COA naar gemeenten. In de handreiking staan 3 scenario’s voor het vormgeven van deze samenwerking.

Lees meer op coa.nl/wet-inburgering-2021.