Tekst Florine Boeding
Foto Inge van Mill

1F staat voor artikel 1F uit het Vluchtelingenverdrag. In dit artikel staat dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan zeer ernstige misdrijven geen recht meer hebben op de bescherming van het Vluchtelingenverdrag. Dit kunnen oorlogsmisdaden zijn, maar ook terrorisme, marteling en andere misdrijven tegen de menselijkheid.

Artikel 1F kent twee belangrijke beginselen. Ten eerste wil de Nederlandse overheid geen vluchthaven bieden aan oorlogsmisdadigers of plegers van andere internationale misdrijven. Ten tweede is de 1F-maatregel bedoeld ter bescherming van de slachtoffers van deze misdrijven.

Hoe wordt onderzoek gedaan naar artikel 1F?

Binnen de IND is er een speciale unit die zich bezighoudt met 1F-onderzoek. Een vreemdeling artikel 1F tegenwerpen is een zware maatregel die alleen na zorgvuldig en diepgaand onderzoek wordt toegepast. In dit onderzoek wordt uit bronnen, (getuigen)verklaringen en bijvoorbeeld (individuele) ambtsberichten vastgesteld of iemand betrokken is bij en/of schuldig is geweest aan zware misdaden.

Wat heeft dit voor gevolgen?

Als de IND concludeert dat de vreemdeling schuldig is aan (betrokkenheid bij) bovengenoemde  misdaden, wordt de asielaanvraag altijd afgewezen. Daarnaast wordt standaard een inreisverbod van tien jaar opgelegd. Een vreemdeling heeft altijd het recht om tegen deze beslissing in beroep te gaan. De rechter kijkt dan of de beslissing van de IND op de juiste gronden genomen is.
Als het besluit is genomen dat de vreemdeling Nederland moet verlaten, kan hij of zij samen met de DT&V werken aan terugkeer.

Terugkeren naar het land van herkomst is een zorgvuldig proces met verschillende factoren die van invloed kunnen zijn. Het streven is om de vreemdeling op een respectvolle en humane wijze te laten terugkeren.

Demonstratie artikel 1F in Den Haag met een huilende vrouw

Dat de vreemdeling Nederland moet verlaten, betekent niet dat eventuele gezinsleden ook geen recht meer hebben op verblijf. Zij kunnen op zelfstandige gronden een asielvergunning krijgen.
De vreemdeling wordt daarnaast niet automatisch strafrechtelijk vervolgd voor zijn of haar daden. Dit hangt af van allerlei juridische en praktische factoren.